Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse 

Koolituse kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö, 20 tundi praktika koolikeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad t): 2400 eur.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn; Kerese tn 20, Narva.

Koolitajad (Tallinn):

Eduard Rodtšenkov –  Kõrgharidus, magistrikraad (Kirovogradski Kõrgem Lennukool tsiviillennunduses: Lennutranspordi ekspluatatsioon); Turvajuht, tase 5; Täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus (tegeleb kurvakoolitusega) – 20 aastat.

Aleksandr Meigas – Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Pedagoogiline Instituut: Õppejõud); töökogemus turvateenistuses – 15 aastat; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Tatjana Ivanova – Kõrgharidus, magistrikraad (Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia); tegev psühholoog; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Ilona Thagazitova – Kõrgharidus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: Õde); Tervishoiuamet: registreerimistõend nr. N04453 (tervishoiutöötajate riiklik register), õpetamiskogemus – 5 aastat.

Koolitajad (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe):

Eduard Rodtšenkov – Kõrgharidus, magistrikraad (Kirovogradski Kõrgem Lennukool tsiviillennunduses: Lennutranspordi ekspluatatsioon); Turvajuht, tase 5; Täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus (tegeleb kurvakoolitusega) – 20 aastat.

Nikolai Rõbakov –  Kõrgharidus, magistrikraad (Saratovi õigusinstituut: Õigusteadus); õpetamiskogemus (tegeleb kurvakoolitusega) – 15 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks turvateenuseid osutavas ettevõttes täites objektide valve ja kaitsega seotud ülesandeid; turvatöötaja, tase 3 kutsestandardis loetletud kompetentsid ja vajalik ettevalmistus turvatöötaja, tase 3kutseeksami sooritamiseks.

Kutseeksami võtab vastu Eesti Turvaettevõtete Liit. Edukatele kutseeksami sooritanutele väljastatakse turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus, mis annab õiguse töötada turvavaldkonnas.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • omab turvatööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;
 • tunneb turvaseadust ja turvatööga seonduvaid õigusakte, arvestab turvateenuste osutamisega seonduvaid konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõuetega;
 • teab ja tunneb põhilisi töötervishoiu- ja tööseadusandlikke norme, eetilisi põhimõtteid ning oskab rakendada neid;
 • täidab turvatööks vajalikke eeskirju ja tegevusjuhendeid;
 • teab turvatöö sisu ja tunneb erialast sõnavara;
 • oskab käsitseda töövahendeid valveseadmestikust, relvade ja erivahenditeni;
 • kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid;
 • annab esmaabi;
 • on ettevalmistatud turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks ja töötamiseks turvatöötajana.

Mooduli „Erioskused ja teadmised“ valimisel lisaks omandatavatele turvatööks vajalikele põhiteadmistele ja oskustele omandab teadmised ja oskused vastavalt valitud kompetentsile (inkassatsioon, isikukaitse, IT-vahendite kasutamine turvatöös, juhtimine ja juhendamine).

Sihtgrupp: Kursus sobib inimestele, kes vastavad turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvatöötajale esitatud nõuetele ja tahavad saada kõik vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud turvateenuseid osutavates ettevõtetes töötamiseks, täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi ning sooritada Turvatöötaja, tase 3  kutseeksami.

Õppe alustamise tingimused:

 • vanus alates 19 eluaastast;
 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • Eesti kodakondsus või Eestis saadud alaline elamisõigus või Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba;
 • eesti keele valdamine vastavalt töö iseloomule A2 või B2 tasemel (lähtudes ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuetest) või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel; B2 tasemel (turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relva või kasutavad erivahendeid) ;
 • vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis;
 • kriminaalkorras karistamata;
 • turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Arvestatakse ka eelnevat töökogemust turvateenuseid osutavates organisatsioonides või varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tuletõrje- ja päästetöötajana, politsei-, piirivalveametnikuna või vangivalvurina.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv.

Õppesisu:

I. Üldoskused ja teadmised

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused (turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid;  turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid; töösuhteid reguleerivad õigusaktid; isikuandmete kaitse seadus)
 • Töökeskkonna ohutus (tööohutusnõuded; elektriohutusnõuded; tuleohutusnõuded; päästevahendite jm ohutusnõuded)
 • Arvuti kasutamine (info haldamine: Info otsimine ja sirvimine, info salvestamine ja taasesitamine; suhtlemine digikeskkondades: suhtlemine digivahenditega, info ja sisu jagamine, turvalisus)
 • Klienditeeninduse alused (eetika; käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades; konfliktoloogia alused; meeskonnatöö alused)
 • Esmaabi (olukorra hindamine sündmuskohal; esmaabi osutamine)

II. Põhioskused ja teadmised

 • Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine (turvaettevõtte struktuur; turvatöö terminoloogia; tööalane dokumentatsioon; töökoha ja töövahendite kontrollimine, puuduste kõrvaldamine)
 • Valveobjekti (isiku, vara või korra) valvamine ja kaitsmine (turvatöö korraldamine  ja tehnoloogia; turvatöötaja õigused ja kohustused; valveobjektide eripärasused; turvataktika; valveobjektipõhine korra tagamine; sisekorraeeskirjadest tuleneva korra tagamine; korra tagamine üritustel)
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine (turvateenistuse taktika põhimõtted ja põhialused, riskisituatsioonid ja nendes tegutsemise põhimõttelised erinevused;  isikute tegevuste piiramine/tõkestamine; süüteos kahtlustatava kinnipidamine; isiku tuvastamine; kinnipeetud isiku toimetamine ühest kohast teisele; sündmuskoha puutumatuse ning asitõendite säilimise tagamine)
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine (enesekaitse ja käsitsivõitluse põhialused; käeraudade kasutamise taktika; relvade ja erivahendite käitlemise tingimused ja põhimõtted ning kasutamise kord)
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes (tuleõnnetuse tekkepõhjused ja ennetamine; tuleohutusenõuded; tulekustutusvahendid; käitumisskeem tulekahju korral; koostöö päästjatega; tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ning  muudes  ohu- ja eriolukordades)
 • Valvealase informatsiooni käitlemine (valveobjekti hindamine ja operatiivse informatsiooni töötlemine; informatsiooni vahetamine ja edastamine; tegutsemine sündmuskohal ja dokumenteerimine)
 • Tehniliste süsteemide kasutamine (valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine; häirekorraldus; automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) käsitlemine; side ja infotehnoloogia; mehaanilise kaitse vahendite kasutamine)
 • Läbipääsurežiimide tagamine (isiku või transpordivahendi läbipääsuõiguse tuvastamine; läbipääsusüsteemid; läbipääsurežiimi rikkumine;  isiku, temaga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrollimine)
 • Raha ja väärtpaberite saatmine (raha ja väärtpaberite veo kord; raha, väärtpaberite ja väärtuste transport: jalgsi, transpordivahendiga)

III. Erioskused ja teadmised

 • Inkassatsioon (raha ja väärtpaberite veo kord; veoste saatmise põhimõtted ja taktika; raha, väärtpaberite ja väärtuste transport: jalgsi,  transpordivahendiga; relvade, turvaseadmete ja -vahendite kasutamise kord)
 • Isikukaitse (isikukaitse põhimõtted ja taktika; isikukaitse teostamine: kaitstava isiku vastuvõtmine objektil (eelihukaitse); lähikaitse; mobiilkaitse)
 • IT-vahendite kasutamine turvatöös (info ja andmete kogumine ning kasutamine; turvateenuste osutamisega seonduvad konfidentsiaalsuse nõuded ja isikuandmete kaitse; tehnoloogia kasutamine; protsesside juhtimine)
 • Juhtimine ja juhendamine (turvatöö planeerimine; turva- ja valvetöötajate valveobjektipõhine juhendamine; ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega koostöö; ohuolukordade lahendamine; meeskonnatöö korraldamine)

ÕPPEKAVA: vt. Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

TURVATÖÖTAJATE TÄIENDÕPE KURSUS (16 akad. t) – 2 päeva (maksumus – 50 eur., tunnistuse väljastamine). 

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info