Raamatupidamine edasijõudnutele koos raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 1200 eur. 

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas); Vestervalli tn 4, Narva.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; kutsetunnistused: täiskasvanute koolitaja, tase 5 (omistatud 2017. aastal, tõendatud 2022. aastal) ja vanemraamatupidaja, tase 6 (omistatud 2018. aastal); töökogemus pearaamatupidajana ja raamatupidaja-personalitöötajana; Eesti Raamatupidajate Kogu liige; õpetamiskogemus – 12 aastat.

Taimi Viidna – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; kutsetunnistus: täiskasvanute koolitaja, tase 5 (omistatud 2017. aastal); tunnistus: NLP praktik (MTÜ Eesti NLP Instituut); oma firma, mis osutab raamatupidamise teenuseid mitmesugustele osaühingutele; igal aastal võtab osa mitmesugustest maksunduse ja finantsarvestuse seminaridest ja muudest koolitusest; Eesti Raamatupidajate Kogu ja Maksumaksjate Liidu liige; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Larissa Romanova –  kõrgharidus: raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs; Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus – 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva – kõrgharidus, magistrikraad; oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal raamatupidaja, tase 5 kutsestandardi kompetentsidele B.3.1 Finantsarvestus, B.3.2 Maksuarvestus, B.3.3 Juhtimisarvestus vastavad teadmised ja  oskused, et korraldada mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab korraldada majandusüksuse raamatupidamist lähtudes kehtivatest standarditest ja õigus- ja normatiivaktidest, arvestuspõhimõtetest ning äri- ja kutse-eetika nõuetest;
 • dokumenteerib ja kirjendab lihtsamaid majandustehinguid, rakendades sobivaid arvestuspõhimõtteid ning koostab raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • arvestab töötasu, , lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • teab raamatupidamise dokumentide vormistamise ja säilitamise põhimõtteid;
 • arvestab ja kirjendab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele; kogub andmeid, täidab ja esitab maksudeklaratsioone;
 • kasutab finantsarvestuses majandusüksuse kuluarvutussüsteemiga kooskõlas olevaid arvestusmeetodeid, teab eelarvete koostamise põhimõtteid; analüüsib finantsaruandeid, kasutades erinevaid analüüsimeetodeid;
 • teostab majandusüksuse raamatupidamist Merit Aktiva raamatupidamisprogrammiga ja töötasu arvestamise palgaarvestuse programmis Merit Palk.

Sihtgrupp: raamatupidajad, kes vajavad lisateadmisi ja -oskusi, et korraldada mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; raamatupidamisalased teadmised ja soovitavalt praktiline kogemus; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

1. Raamatupidamise korraldamine (40 akad t)

1.1.Finantsarvestus

 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid sh äriseadustik, raamatupidamise seadus, töölepingu seadus, isikuandmete kaitse seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, rahvusvahelise sanktsiooni seadus jt sh muudatused. Eesti finantsaruandluse standard ehk Raamatupidamise toimkonna juhendid. Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
 • Raamatupidamise korraldamise arvestuspõhimõtted, arvestusmeetodid ja arvestusmeetodite erisused. Finantsarvestuse põhimõtted (alusprintsiibid) ja –meetodid. Sisekontrolli alused ja meetmed. Raamatupidamisterminoloogia
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine: kahekordne kirjendamine, kontod, käibed, saldod. Majandustehingute kajastamine arvestusregistrites. Tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.  Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus; nõuete arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, varude arvestus, põhivara amortisatsiooni arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustiste arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus.  Raha ajaväärtuse põhimõte jt.
 • Aruannete koostamine ja analüüsimine: majandusaasta aruanne, raamatupidamise aastaaruanne jt majandustegevust puudutavad aruanded (nt statiistilised aruanded). Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud
 • Töötasustamise põhimõtted. Töötasuarsestust reguleerivad õigusaktid. Töö-, puhkuse- ja haigustasu arvestus. Tasude maksustamine ja väljamaksmine
 • Raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamisdokumendid. Raamatupidamisdokumentide vormistamine, süstematiseerimine, säilitamine ja arhiveerimine

1.2. Maksuarvestus

 • Eesti Vabariigi maksusüsteem, põhilised riiklikud ja kohalikud maksud ja maksed
 • Maksuseadused (tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus, käibemaksuseadus jt) sh muudatused
 • Maksunduse alused ja maksukorraldus, maksuarvestus, maksustamine
 • Maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine

1.3. Juhtimisarvestus

 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused, kuluarvestuse terminoloogia; kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude kogumine, liigitamine ja analüüs
 • Omahinna arvutamine lihtsamate arvestusmeetodite järgi
 • Eelarvestamise alused ja eelarvete koostamine. Eelarvestamise protseduurid, meetodid ja mudelid
 • Majandusüksuse tegevuse analüüsimine, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs ja meetodid. Finantsaruannete hälbeanalüüs (horisontaal- ja vertikaalanalüüs), suhtarvude analüüs
 • Statistika alused

2. Raamatupidamistarkvara (raamatupidamisprogramm Merit Aktiva ja palgaprogramm Merit Palk) (Pilveversioonid) (20 akad t)

2.1. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Pea- ja päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

2.2. Palgaprogramm Merit Palk

 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Pearaamatu palgakanne eksport ja import Merit Aktivasse

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamine edasijõudnutele koos raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info