Missioon, visioon, väärtused

Missioon: 

Sotsiaal-Humanitaar Infokooli (Fortis Koolitus OÜ) missioon on kõrgetasemelise haridusteenuse osutamine ja tööturul nõutud aktuaalsete erialade jaoks väljatöötatud kaasaegsete õppekavade alusel kvalifitseeritud spetsialiste ettevalmistamine läbi mitmekülgsete teenuste osutamise täiskasvanute hariduse valdkonnas.

Visioon: 

Sotsiaal-Humanitaar Infokool (Fortis Koolitus OÜ) on tunnustatud täiskasvanute hariduse valdkonnas, tööandjate poolt hinnatud õppijatega ja koolitajatega kool, kus õppimiseks kasutatakse erinevaid viise ja keskkondi ning koostööd tehakse paljude partneritega.

Väärtused:

Kompetentsus, kliendikesksus, tulemustele orienteeritus, koostöö, vastutus, avatus.

Kvaliteedialased juhtpõhimõtted:

Organisatsioonis rakendatud juhtpõhimõtted on:

 • Sotsiaal-Humanitaar Infokooli (Fortis Koolitus OÜ) täiskasvanuharidusõppe konkurentsivõimelise kvaliteedi tagamine;
 • tööturu vajadustest ja õppija võimetest lähtuvad õppimisvõimalused;
 • lihtsalt mõistetavad ja võrreldavad pädevused, mis saavutatakse väljundipõhise õppe ja hindamise rakendamise kaudu;
 • teadlikkuse tõstmine elukestvast õppest ja õppimisvõimalustest;
 • moodulõppekavade ja väljundipõhise õppe arendamine vastavuses täienduskoolituse standardiga;
 • õpikeskkonna moderniseerimine;
 • õppekorralduse ja õppeprotsessis kasutatavate õppematerjalide ja –vahendite nüüdisajastamine;
 • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
 • rahvusvahelisel ja kohalikul tasandil koostöö toetamine kvaliteedi tagamisel, arendades infovahetust, võrreldavaid kriteeriume ja metoodikaid;
 • koolituste ja seminaride korraldamine Sotsiaal-Humanitaar Infokoolis (Fortis Koolitus OÜ)  töötajatele ja koolitajate professionaalsuse tõstmiseks ja õpetamise kvaliteedi tagamiseks;
 • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • uute õppijate kaasamisele suunatud koolitus- ja arendustegevus;
 • organisatsiooni  kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev parendamine ja täiustamine.