Laotöötaja koolitus

Õppekavarühm: Transporditeenused

Koolituse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 142 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktika töökeskkonnas ning 18 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (200 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2, Tallinn või osaliselt veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad:

Elliana Poluektova – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; täiskasvanute koolitaja, tase 6. Töökogemus logistikas üle 20 aastat, logistik ja deklarant; suur kogemus laomajanduse korraldamises ja laoarvestuses; õpetamiskogemus üle 10 aastat.

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Veera Jefremova – kõrgharidus, magistrikraad filoloogia valdkonnas; eesti keele ja erialase eesti keele koolitaja; pikkajaline õpetamiskogemus üle 30 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks laos iseseisvalt ja meeskonna liikmena ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ningteenindus- ja suhtlemisvalmidust.  

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • viib läbi kõiki laotöö toiminguid (sh kauba vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine) ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel;
 • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
 • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
 • töötleb informatsiooni tüüpsituatsioonides iseseisvalt, ebaharilikes või keerukates situatsioonides võib ta vajada juhendamist;
 • kasutab oma töös digivahendeid (sh MS Office arvutiprogramme);
 • kasutab erialast eesti keelt tööülesannete lahendamiseks;
 • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri.

Sihtgrupp: täiskasvanud inimesed, kes soovivad töötada lao ettevõttes laotöötajana, laooperaatorina, komplekteerijana või muu töötajana laos.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad. Õppekava on mõeldud nii naistele, kui ka meestele.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus (10 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laopidamise ajalugu, laooperaatori töösisu ja tööülesanded. Tööohutusnõuded
 • Logistika alused (12 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laologistika põhimõtted ja tehnoloogia, kauba liikumine laos – kauba vastuvõtmine ja väljastamine, veokorraldus, ladude klassifikatsioon
 • Kaupade hoiustamise alused (12 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): kaupade hoiustamise põhimõtted ja tehnoloogia, toidukaupade hoiustamine, kauba väljastamine laost
 • Kaupade markeerimine (8 tundi, sh auditoorne töö 6 tundi ja 2 tundi iseseisev töö):  markeerimise põhimõtted, funktsioon ja struktuur, toidukaupade ja mittetoidukauba markeering, märgistamine, kaubamärk, vöötkooditehnoloogia
 • Pakenditüübid (18 tundi, sh auditoorne töö 16 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): pakendi ajalugu, pakendi mõiste, tüübid ja materjalid, pakendi nõuded, kaubaalused ja nende klassifikatsioon ja nõuded, kaubaveokite suurused, kaubaaluse laadimine veoühikusse, ohutustehnika laadimisel
 • Laotehnoloogia (12 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laoseadmed, laoriiulisüsteem, virnastajad, tõstukid ja laadurid, käru, laadimissillad, laadimisslüüsid, kaalud
 • Ohtlike veoste hoiustamine. ADR (6 tundi, sh auditoorne töö 4 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): ohtlike veoste klassifikatsioon ja markeerimine, nende hoiustamise ja autoveo tingimused ja kord, veo dokumentatsioon
 • Incoterms 2020 reeglid. Laodokumentatsioon (8 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi): dokumentide loomine ja haldamine, tarne tingimused, kauba vastavuse kontrollimine vastavalt dokumentidele
 • Inventuuri alused (10 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laotarkvara ülevaade – ettevalmistus ja korraldamine, inventuuri tüübid, kauba kaotused
 • Ettevõtluse alused ja teenindamine (4 tundi, sh auditoorne töö 4 tundi): ettevõtluse põhimõtted ja funktsioon, ettevõtja õigused ja kohustused, EV õigusalused ettevõtluse kohta, ettevõtluse tüübid ja vormid, äriplaan, riskide hindamine; pretensioonide käsitlemine ja asjakohase informatsiooni andmine
 • Klienditeenindus (18 tundi, sh auditoorne töö 16 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): klienditüübid, kliendiga suhtlemise põhimõtted, konflikti lahendamine
 • Arvutiõpetus (10 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi): töö MS Word ja MS Excel programmidega, kirjavahetus e-postis, töö informatsiooniga Internetis
 • Erialane eesti keel (32 tundi, sh auditoorne töö 32 tundi)
 • Praktika töökeskkonnas (40 tundi)

ÕPPEKAVA: vt. Laotöötaja koolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info