Laotöötaja koolitus koos tõstukijuhi väljaõppega

Õppekavarühm: Transporditeenused

Koolituse kogumaht on 224 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on auditoorne töö, 16 tundi praktika koolikeskkonnas, 40 tundi praktika töökeskkonnas ning 18 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (224 akad t): 2400 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2, Tallinn või osaliselt veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad:

Elliana Poluektova – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; täiskasvanute koolitaja, tase 6. Töökogemus logistikas üle 20 aastat, logistik ja deklarant; suur kogemus laomajanduse korraldamises ja laoarvestuses; õpetamiskogemus üle 10 aastat.

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Veera Jefremova – kõrgharidus, magistrikraad filoloogia valdkonnas; eesti keele ja erialase eesti keele koolitaja; pikkajaline õpetamiskogemus üle 30 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks laos iseseisvalt ja meeskonna liikmena ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ningteenindus- ja suhtlemisvalmidust.  

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • viib läbi kõiki laotöö toiminguid (sh kauba vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine) ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel;
 • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
 • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
 • töötleb informatsiooni tüüpsituatsioonides iseseisvalt, ebaharilikes või keerukates situatsioonides võib ta vajada juhendamist;
 • kasutab oma töös digivahendeid (sh MS Office arvutiprogramme);
 • kasutab erialast eesti keelt tööülesannete lahendamiseks;
 • juhib tõstukit.

Sihtgrupp: täiskasvanud inimesed, kes soovivad töötada lao ettevõttes laotöötajana, laooperaatorina, tõstukijuhina, komplekteerijana või muu töötajana laos.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad. Õppekava on mõeldud nii naistele, kui ka meestele.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus (10 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laopidamise ajalugu, laooperaatori töösisu ja tööülesanded. Tööohutusnõuded
 • Logistika alused (12 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laologistika põhimõtted ja tehnoloogia, kauba liikumine laos – kauba vastuvõtmine ja väljastamine, veokorraldus, ladude klassifikatsioon
 • Kaupade hoiustamise alused (12 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): kaupade hoiustamise põhimõtted ja tehnoloogia, toidukaupade hoiustamine, kauba väljastamine laost
 • Kaupade markeerimine (8 tundi, sh auditoorne töö 6 tundi ja 2 tundi iseseisev töö):  markeerimise põhimõtted, funktsioon ja struktuur, toidukaupade ja mittetoidukauba markeering, märgistamine, kaubamärk, vöötkooditehnoloogia
 • Pakenditüübid (18 tundi, sh auditoorne töö 16 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): pakendi ajalugu, pakendi mõiste, tüübid ja materjalid, pakendi nõuded, kaubaalused ja nende klassifikatsioon ja nõuded, kaubaveokite suurused, kaubaaluse laadimine veoühikusse, ohutustehnika laadimisel
 • Laotehnoloogia (12 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laoseadmed, laoriiulisüsteem, virnastajad, tõstukid ja laadurid, käru, laadimissillad, laadimisslüüsid, kaalud
 • Ohtlike veoste hoiustamine. ADR (6 tundi, sh auditoorne töö 4 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): ohtlike veoste klassifikatsioon ja markeerimine, nende hoiustamise ja autoveo tingimused ja kord, veo dokumentatsioon
 • Incoterms 2020 reeglid. Laodokumentatsioon (8 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi): dokumentide loomine ja haldamine, tarne tingimused, kauba vastavuse kontrollimine vastavalt dokumentidele
 • Inventuuri alused (10 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): laotarkvara ülevaade – ettevalmistus ja korraldamine, inventuuri tüübid, kauba kaotused
 • Ettevõtluse alused ja teenindamine (4 tundi, sh auditoorne töö 4 tundi): ettevõtluse põhimõtted ja funktsioon, ettevõtja õigused ja kohustused, EV õigusalused ettevõtluse kohta, ettevõtluse tüübid ja vormid, äriplaan, riskide hindamine; pretensioonide käsitlemine ja asjakohase informatsiooni andmine
 • Klienditeenindus (18 tundi, sh auditoorne töö 16 tundi ja 2 tundi iseseisev töö): klienditüübid, kliendiga suhtlemise põhimõtted, konflikti lahendamine
 • Tõstuki juhtimine (24 tundi, sh auditoorne töö 8 tundi ja 16 tundi praktika koolikeskkonnas)
 • Arvutiõpetus (10 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi): töö MS Word ja MS Excel programmidega, kirjavahetus e-postis, töö informatsiooniga Internetis
 • Erialane eesti keel (32 tundi, sh auditoorne töö 32 tundi)
 • Praktika töökeskkonnas (40 tundi)

ÕPPEKAVA: vt. Laotöötaja koolitus koos tõstukijuhi väljaõppega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info