Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

1. ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ Fortis Koolitus (11325053) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Sotsiaal-Humanitaar Infokool (edaspidi kool) väärtustab isikuandmete kaitset ning lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

1.2. Isikuandmete eest vastutab Fortis Koolitus OÜ asukohaga Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn.

1.3. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 14.

2. MILLISEID ANDMEID KOGUTAKSE?

2.1. Kool kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, kontakttelefon.

2.2. Tasuliste koolituste puhul küsitakse arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

2.3. Andmeid kogutakse osalejate koolitusele registreerimiseks​, klientidele vajaliku koolituse info edastamiseks​, täiendavate küsimuste esitamiseks ja koolituse lõppemisel väljastatava tunnistuse või tõendi välja andmiseks.

3. KUIDAS ANDMEID TÖÖDELDAKSE?

3.1. Klientide privaatsus on kooli jaoks äärmiselt oluline. Kõik kooli töötajad on läbinud põhjaliku koolituse ja on tuttavad isikuandmete kaitse seadusega – seega järgitakse kõiki selles seaduses sätestatud privaatsuse kaitsmise põhimõtteid. Kool ei edasta osaleja selgesõnalise loata mitte mingisugust isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele.

3.2. Kool ei edasta kolmandatele isikutele osalejate isikuandmeid, välja arvatud: Eesti Töötukassasse, kui osaleja õpib Eesti Töötukassa poolt makstud koolitustel (selle kohta võtab kool osalejatelt kirjaliku nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks) ja Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA).

3.3. Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust.

3.4. Kool vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.

4. KUIDAS ANDMEID SÄILITATAKSE?

4.1. Kooli talletamis- ja dokumentatsioonikohustused tulenevad äriseadustikust, tsiviilseadustikust ja maksuseadustikust. Säilitamise ja dokumenteerimise tähtajad on kaks kuni kümme aastat. Osaleja nõusolekuga toimub isikuandmete säilitamine kuni edasise teatamiseni.

5. OSAPOOLTE ÕIGUSED JA VASTUTUS

5.1. Koolil on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.

5.2. Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus koolilt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta. 

5.3. Kool vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.

5.4. Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.

5.5. Osalejal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

5.6. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või kooli õppeosakonnas isiklikult allkirjastatud).

5.7. Osalejal on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

5.8. Kool on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on alati kajastatud kooli veebilehel.