Inglise keele koolitus B1 tasemel

Koolituse kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad:

Viktoria Jakobson – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 15 aastat.

Olga Ilnitskaja – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud B1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate suhtluskeele oskuse arendamine nii kõnes kui kirjas, andes maksimaalselt võimalusi inglise keele praktiliseks kasutamiseks õppetundides.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning oskab lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes omavad algteadmisi inglise keele grammatikast, suudavad suhelda lihtsamatel teemadel, saavad aru lihtsamatest inglisekeelsetest lausetest ning soovivad omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskus (suhtlusläve kõrgem tase).

Õppe alustamise tingimused: Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt A2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus B1 tasemel

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info