Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktika koolikeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas); Kerese tn 20, Narva.

Koolitajad (Tallinn):

Tatjana Izyumnikova – Kõrgharidus, magistrikraad (Polütehniline Instituut: Insener-ökonomist); Ärikorralduse, äriplaani koostamise ja personalijuhtimise ekspert. Õpetamise kogemus – 20 aastat

Vjatšeslav Gussarov – Kõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides; EBS Juhtimiskoolituse Keskus: Avaliku halduse kutsemagistriprogrammi alusel hariduse juhtimine); Kutseõpingud personalitöö ja ariplaani koostamise valdkonnas; ärikorralduse õpetamiskogemus – 8 aastat.

Svetlana Moskvina – Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus – 5 aastat.

Taimi Viidna – Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Tatjana Ivanova – Kõrgharidus, magistrikraad (Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia); tegev psühholoog; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Aleksandr Meigas – Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Pedagoogiline Instituut: Õppejõud); töökogemus turvateenistuses – 15 aastat; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Koolitajad (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe): 

Vitali Sergejev – Kõrgharidus, magistrikraad (Pjatigorski Võõrkeelte Instituut: Inglise keele ja saksa keele õpetaja; The Open University: Juhtimise areng ja muutused; The Open University: Raamatupidamisarvestus juhtidele); Narva Ärinõuandla Sihtasutuse juhataja: igapäevane juhtimine, operatiivne ja strateegiline planeerimine, töö koordineerimine, klientide arendamine, projektijuhtimine, konsultatsioonid; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Svetlana Zaytseva –  Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Ülikool: Ajakirjandus; The Open University: Effekviivne mänedžer;  The Open University: Klientidega effektiivne suhtlemine); Konsulteerimisteenused: PR vallas, juhtimistegevus, turundus, suhtekorraldus; ajakirjanduslik tegevus, ajakirjanduslik toimetamine; õpetamiskogemus – 18 aastat.

Marina Vassiljeva – Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised ja oskused väikeettevõtte asutamisest ja tegutsemisest, äriplaani koostamisest ning ettevõtte tegevuse parandamisest ja arendamisest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • analüüsib ettevõtlus- ja majanduskeskkonda, mõistab ettevõtluse olemust, omab teadmisi ettevõtte asutamise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, valib oma ettevõttele sobiva ettevõtlusvormi;
 • koostab ja vormistab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada toetuse saamiseks;
 • arvestab oma tegevustes äriseadustiku ja muude äritegevust mõjutavate õigusaktidega sätestatud nõuetega ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega;
 • analüüsib ettevõtlusega seotud riske ja äritegevuse võimalusi, kasutades seda ettevõtte arendamiseks;
 • analüüsib sihtturgu ning valib parimaid võimalusi oma toodete/teenuste müümiseks ja turustamiseks;
 • tunneb raamatupidamise, maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid; hindab oma ettevõtte majandusseisu, planeerib ettevõtte tulusid ja kulusid ning koostab ettevõtte finantsprognoosi.

Sihtgrupp:

 • ettevõtlusega alustavad inimesed, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte asutamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel;
 • vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi kaasaegse juhtimise põhimõtetest lähtuvalt.

Õppe alustamise tingimused:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • arvuti ja interneti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • äriidee olemasolu ja soov alustada ettevõtjana.

Õppe sisu:

 • Äritegevuse kavandamine (sissejuhatus ettevõtlusesse; ettevõtlus- ja majanduskeskkond, ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused; äriseadustiku nõuded ja ettevõtlusriskid; ärieetika ja keskkonnakaitse; ettevõtlusvormid ja nende erinevused; äriidee täpsustamine, analüüs ja hindamine; ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava; turunduse põhimõtted, turunduse planeerimine: eesmärgid, strateegia, plaan; stardikapitali vajadus ja allikad; finantsplaneerimise vajadus; põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs (sh SWOT analüüs); äriplaan ja selle koostamise põhimõtted: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid, äriplaani individuaalne koostamine)
 • Äritegevuse käivitamine (ettevõtte loomise/asutamise etapid: ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud, sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload, hangete läbiviimine, lepingute sõlmimine, meeskonna loomine; ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused; äriseadustiku nõuded, võlaõigusseadus ja muud vajalikud õigusaktid; toode ja turundus: turg, sihtturud ja sihtrühmad, nende prognoos; turustuskanalid ja –strateegiad; turu – uuringud: tarbijauuringud, konkurentsiuuringud, konkurentsivõrdlus/analüüs; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; tootearendus)
 • Äriprotsesside korraldamine (ressursside kavandamine ja korraldamine; turundusuuringute olemus ja liigid, teostamine ning tulemuste analüüsimine; turundusplaan; konkurentsianalüüs; klienditeeninduse alused; müügistrateegiad ja -taktikad, pakkumiste koostamine, müügitoetus;  hinnapoliitika ja -strateegia; kvaliteedijuhtimise alused; innovatsiooni alused; logistikateenused; suhtekorralduse alused; personalitöö korraldamine; tööõigus: erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused, töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;  töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes; dokumendi- ja arhiivihaldus; ettevõtte tegevuse lõpetamine)
 • Äritegevuse arendamine (ettevõtte äritegevus ja sellega seotud võimalused ja riskid; äritegevuse analüüs; koostöö tegemine; innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine)
 • Tootearendus (sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine; toode ja toodangupoliitika; tasuvusanalüüs; turundus- ja müügiplaan; tootearendusplaan; toote/teenuse turuletoomine; intellektuaalse omandi õiguslikud alused)
 • Finantsjuhtimine ja majandusarvestus (finantsjuhtimise alused; raamatupidamise põhialused; raamatupidamise seadus ja muud raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid; raamatupidamise korraldamise põhimõtted; raamatupidamise arvestusmeetodid ja -võtted; majandusaasta aruande koostamine; eelarvestamise alused ja eelarvete koostamine; maksunduse alused ja seda reguleerivad õigusaktid, maksustamine: ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine; finantsplaneerimine: tulud-kulud, kulude arvestus ja juhtimine, müügiprognoosid, rahavood, kassavooplaan, kasumiaruanne, tasuvuspunkti arvutus Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS) jmt)

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

ÕPPEKAVA: vt. Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info