Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktika koolikeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad:

Tatjana Izyumnikova – Kõrgharidus, magistrikraad (Polütehniline Instituut: Insener-ökonomist); Ärikorralduse, äriplaani koostamise ja personalijuhtimise ekspert. Õpetamise kogemus – 20 aastat

Vjatšeslav Gussarov – Kõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides; EBS Juhtimiskoolituse Keskus: Avaliku halduse kutsemagistriprogrammi alusel hariduse juhtimine); Kutseõpingud personalitöö ja ariplaani koostamise valdkonnas; ärikorralduse õpetamiskogemus – 8 aastat.

Svetlana Moskvina – Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus – 5 aastat.

Taimi Viidna – Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Tatjana Ivanova – Kõrgharidus, magistrikraad (Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia); tegev psühholoog; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Aleksandr Meigas – Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Pedagoogiline Instituut: Õppejõud); töökogemus turvateenistuses – 15 aastat; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhiteadmised ja -oskused väikeettevõtte asutamisest ja tegutsemisest, äriplaani koostamisest ning ettevõtte tegevuse parandamisest ja arendamisest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • analüüsib ettevõtlus- ja majanduskeskkonda, mõistab ettevõtluse olemust, omab teadmisi ettevõtte asutamise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, valib oma ettevõttele sobiva ettevõtlusvormi;
 • koostab ja vormistab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada toetuse saamiseks;
 • arvestab oma tegevustes äriseadustiku ja muude äritegevust mõjutavate õigusaktidega sätestatud nõuetega ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega;
 • analüüsib ettevõtlusega seotud riske ja äritegevuse võimalusi, kasutades seda ettevõtte arendamiseks;
 • analüüsib sihtturgu ning valib parimaid võimalusi oma toodete/teenuste müümiseks ja turustamiseks;
 • tunneb raamatupidamise, maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid; hindab oma ettevõtte majandusseisu, planeerib ettevõtte tulusid ja kulusid ning koostab ettevõtte finantsprognoosi.

Sihtgrupp:

 • ettevõtlusega alustavad inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi oma ettevõtte asutamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel;
 • vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi kaasaegse juhtimise põhimõtetest lähtuvalt.

Õppe alustamise tingimused:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • arvuti ja interneti kasutamise oskus iseseisva kasutaja tasemel;
 • äriidee olemasolu ja soov alustada ettevõtjana.

Õppe sisu:

1. Äritegevuse kavandamine

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse; ettevõtlus- ja majanduskeskkond; ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja nende erinevused, ettevõtlusvormi valimine; ärieetika
 • Äriidee loomine ja kujundamine
 • Toode ja teenus, toote- või/ja teenuse kujundamise alused
 • Toode/teenus ja turundus: turg, sihtturud ja sihtrühmad, nende analüüs ja prognoos, sihtgrühma vajaduste määratlemine, turustuskanalid ja –strateegiad
 • Reklaam, müügi- ja jaotuskanalid
 • Turu – uuringud: tarbijauuringud, konkurentsiuuringud, põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsivõrdlus/konkurentsianalüüs (sh SWOT analüüs)
 • Turunduse põhimõtted, turunduse planeerimine: turu segmenteerimine, eesmärgid, strateegia, turundus- ja müügiplaan, sotsiaalmeedia turundus (e-turundus)
 • Ärimudelid, ettvõtte ärimudeli koostamine
 • Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava
 • Ressursid ja ettvõtte finantsplaneerimise vajadus, stardikapitali vajadus ja allikad
 • Äriidee analüüs ja hindamine, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid, äriplaani individuaalne koostamine

2. Äritegevuse käivitamine

 • Ettevõtte loomise/asutamise etapid: ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud, sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload, kvaliteedistandardid, hangete läbiviimine, lepingute sõlmimine, ettevõtte raamatupidamise käivitamine
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
 • Tööõigus: lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused;  töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus; töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes, keskkonnakaitse; töölepingu seadus, võlaõigusseadus ja muud ettevõtlust reguleerivad õigus- ja normatiivaktid
 • Toote või teenuse käivitamine ja turule toomine, sh intellektuaalomandi kaitse
 • Meeskonna loomine: personali planeerimine, värbamine ja valik

3. Majandusarvestus

 • Finantsjuhtimise alused; raamatupidamise põhialused; raamatupidamise seadus ja muud raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh sise – eeskiri
 • Raamatupidamise korraldamise põhimõtted; raamatupidamise arvestusmeetodid ja -võtted; raamatupidamise alg- ja koonddokumente koostamine vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja õigusaktide nõuetele
 • Majandusaasta aruande koostamine; finantsaruannete koostamine ja analüüs, riskide ja võimaluste hindamine; investeeringute vajaduse määramine ja põhjendamine
 • Eelarvestamise alused ja eelarvete koostamine
 • Maksunduse alused ja seda reguleerivad õigusaktid, maksustamine: ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine
 • Finantsplaneerimine: tulud-kulud, kulude arvestus, liigitus ja juhtimine, töötasu arvestus, müügiprognoosid, rahavood, kassavooplaan, kasumiaruanne, omahinna arvestus ja müügihinna kujundamine, tasuvuspunkti arvutus, Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS) jmt

4. Juhtimine

 • Juhtimise alused, otsustamisprotsess, organisatsioonikäitumine, personalijuhtimine
 • Eesmärgid ja tegevuste planeerimine, tegevuskava koostamine, riskide ja võimaluste anaüüs
 • Organisatsiooni ja tööprotseduuride loomine, ressurside organiseerimine (personal: meeskonna kaasamine, motiveerimine ja toetamine, töö- ja  IT vahendid jt)
 • Kvaliteedijuhtimine, eesmärgid ja standardid, planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimine ja kontrollimine, tulemuste hindamine, parendusettepanekute tegemine

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

ÕPPEKAVA: vt. Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega

  Koolitusele registreerimine


  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info