Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktika koolikeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad:

Vjatšeslav Gussarov – kõrgharidus pedagoogika valdkonnas, tunnistus avaliku halduse magistriprogrammi alusel haridusjuhtimise suunal; mentorite ja ettevõtjate andragoogiline täienduskoolitus kutse – ja kõrgkoolides õpetamiseks; on juhtinud eestikeelseid asutusi koolide direktorina ja kommertsdirektorina; omab pikaajalist kogemust personalitöö, äriplaani koostamise ja ärikorralduse valdkonnas; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Tatjana Izyumnikova – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; töökogemus analüütikuna, projektijuhina, majandusosakonna juhatajana, majandusõppeainete dotsendina, lektorina; ärikorralduse, äriplaani koostamise ja personalijuhtimise spetsialist ning mitmete publikatsioonide autor 2007-2018. aa; pikkajaline õpetamiskogemus – 28 aastat.

Svetlana Moskvina – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; kutsetunnistused: täiskasvanute koolitaja, tase 5 (omistatud 2017. aastal, tõendatud 2022. aastal) ja vanemraamatupidaja, tase 6 (omistatud 2018. aastal); töökogemus pearaamatupidajana ja raamatupidaja-personalitöötajana; Eesti Raamatupidajate Kogu liige; õpetamiskogemus – 12 aastat.

Taimi Viidna – kõrgharidus, magistrikraad majanduse valdkonnas; kutsetunnistus: täiskasvanute koolitaja, tase 5 (omistatud 2017. aastal); tunnistus: NLP praktik (MTÜ Eesti NLP Instituut); oma firma, mis osutab raamatupidamise teenuseid mitmesugustele osaühingutele; igal aastal võtab osa mitmesugustest maksunduse ja finantsarvestuse seminaridest ja muudest koolitusest; Eesti Raamatupidajate Kogu ja Maksumaksjate Liidu liige; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Olena Rodenkova – kõrgharidus, magistrikraad ärijuhtimise valdkonnas, pedagoogikateaduste kandidaat (pedagoogika, andragoogika); turunduse ja sotsiaalmeedia turunduse (e-turunduse) valdkonna spetsialist; pidevalt tõstab oma kvalifikatsiooni, korraldab vebinaare ja videokoolitusi; publikatsioonide autor 2003-2004.aa; ärikorralduse õpetamiskogemus – 19 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhiteadmised ja -oskused väikeettevõtte asutamisest ja tegutsemisest, äriplaani koostamisest ning ettevõtte tegevuse parandamisest ja arendamisest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • koostab ja vormistab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada toetuse saamiseks;
 • oskab hinnata ettevõtlusega seotud riske ja äritegevuse võimalusi;
 • oskab analüüsida sihtturgu ning valida parimaid võimalusi oma toodete/teenutse müümiseks ja turustamiseks;
 • planeerib ettevõtte tulusid ja kulusid;
 • teab ettevõtte juhtimise ja äritegevuse korraldamise põhimõtteid.

Sihtgrupp:

 • ettevõtlusega alustavad inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi oma ettevõtte asutamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel;
 • vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi kaasaegse juhtimise põhimõtetest lähtuvalt.

Õppe alustamise tingimused:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • arvuti ja interneti kasutamise oskus iseseisva kasutaja tasemel;
 • äriidee olemasolu või soov arendada välja oma uus toode/teenus.

Õppe sisu:

1. Äritegevuse kavandamine (48 tundi, sh auditoorne töö 20 tundi, 14 tundi praktika koolikeskkonnas ja iseseisev töö 14 tundi)

1.1. Sissejuhatus ettevõtlusesse

 • Ettevõtlus- ja majanduskeskkond
 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ärieetika
 • Ettevõtlusvormid ja nende erinevused, ettevõtlusvormi valimine
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused

1.2. Äriplaan, äriidee analüüs

 • Äriidee loomine ja kujundamine.
 • Ärimudelid, ettvõtte ärimudeli koostamine
 • Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava
 • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid, äriplaani individuaalne koostamine

1.3. Toode/teenus ja turundus

 • Toode ja teenus, toote- või/ja teenuse kujundamise alused
 • Turg, sihtturud ja sihtrühmad, nende analüüs ja prognoos, sihtrühma vajaduste määratlemine, turustuskanalid ja –strateegiad
 • Turu – uuringud: tarbijauuringud, konkurentsiuuringud, põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsivõrdlus/ konkurentsianalüüs (sh SWOT analüüs)
 • Turunduse põhimõtted, turunduse planeerimine: turu segmenteerimine, eesmärgid, strateegia, turundus- ja müügiplaan, sotsiaalmeedia turundus (e-turundus)
 • Hinnakujundus
 • Reklaam, müügi- ja jaotuskanalid

Praktiline töö: ärimudeli koostamine; SWOT-analüüsi koostamine; äriplaani kaitsmise ja presentatsiooni ettevalmistamise sisuliste nõuetega tutvumine

Iseseisev töö: teemapõhise õppematerjali lugemine ja analüüs;tegevuskava koostamine; konkurentsianalüüs ja riskianalüüs; turundus- ja müügiplaani koostamine; äriplaani individuaalne koostamine läbivalt kursuse jooksul koolitaja poolt etteantud juhendi alusel ja äriplaani presentatsiooni ettevalmistamine

2. Äritegevuse käivitamine  (22 tundi, sh auditoorne töö 12 tundi, 2 tundi praktika koolikeskkonnas ja iseseisev töö 8 tundi)

2.1. Ettevõtte asutamine

 • Ettevõtte loomise/asutamise etapid: ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud, sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload, kvaliteedistandardid, hangete läbiviimine, lepingute sõlmimine, ettevõtte raamatupidamise käivitamine
 • Toote või teenuse käivitamine ja turule toomine, sh intellektuaalomandi kaitse
 • Meeskonna loomine: personali planeerimine, värbamine ja valik

2.2. Äritegevust reguleerivad õigus- ja normatiivaktid

 • Äriseadustik ja muud äritegevust reguleerivad õigus- ja normatiivaktid (töölepingu seadus, võlaõigusseadus jt)
 • Tööõigus: lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused;  töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes, keskkonnakaitse

Praktiline töö: äritegevusega seotud õigus- ja normatiivaktide sisuliste nõuetega tutvumine

Iseseisev töö: personali värbamis- ja valikuplaani koostamine; äriplaani osade koostamine läbivalt kursuse jooksul koolitaja poolt etteantud juhendi alusel

3. Äriprotsesside korraldamine(14 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi, 2 tundi praktika koolikeskkonnas ja iseseisev töö 2 tundi)

 • Äriprotsessid, suhtekorralduse alused ja turundustegevused
 • Klienditeeninduse alused, klientide nõustamine
 • Müügiprotsess: müügitegevuste korraldamine, müügistrateegiad ja -taktikad, pakkumiste ja müügilepingute koostamine, klientide tagasiside kogumine ja analüüs, müügitoetus
 • Logistikateenused ja ostutegevused, tarneahela juhtimise alused
 • Personalitöö korraldamise alused, lepingute, ametijuhendite jne koostamine, dokumendi- ja arhiivihaldus
 • Ettevõtte tegevuse lõpetamine

Praktiline töö: lepingu ja ametijuhendi koostamine, ettevõtte tegevuse lõpetamisega seotud sisuliste nõuetega tutvumine

Iseseisev töö: äriplaani osade koostamine läbivalt kursuse jooksul koolitaja poolt etteantud juhendi alusel

4. Äritegevuse arendamine (10 tundi, sh auditoorne töö 6 tundi, 2 tundi praktika koolikeskkonnas ja iseseisev töö 2 tundi)

 • Ettevõtte äritegevus ja sellega seotud võimalused ja riskid; äritegevuse analüüs; ressurside kasutamine ja tulemuslikkuse analüüs, koostöö tegemine
 • Toode ja toodangupoliitika, toote/teenuse tasuvusanalüüs, toote/teenuse arendusplaan
 • Tarbijate ostukäitumine, sihtturude ja sihtrühmade analüüs, innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine

Praktiline töö: toote/teenuse arendusplaani koostamine

Iseseisev töö: äriplaani osade koostamine läbivalt kursuse jooksul koolitaja poolt etteantud juhendi alusel

5. Majandusarvestus (38 tundi, sh auditoorne töö 16 tundi, 12 tundi praktika koolikeskkonnas ja iseseisev töö 10 tundi)

5.1. Raamatupidamise põhialused ja maksunduse alused

 • Raamatupidamise põhialused; raamatupidamise seadus ja muud raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh sise – eeskiri
 • Raamatupidamise korraldamise põhimõtted; raamatupidamise arvestusmeetodid ja -võtted; raamatupidamise alg- ja koonddokumentide koostamine vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja õigusaktide nõuetele
 • Majandusaasta aruande koostamine; finantsaruannete koostamine ja analüüs, riskide ja võimaluste hindamine; investeeringute vajaduse määramine ja põhjendamine
 • Eelarvestamise alused ja eelarvete koostamine
 • Maksunduse alused ja seda reguleerivad õigusaktid, maksustamine. Ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine. Maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine

5.2. Finantsplaneerimine

 • Ressursid ja ettevõtte finantsplaneerimise vajadus, stardikapitali vajadus ja allikad
 • Ettvõtte tulud ja kulud, kulude arvestus, liigitus ja juhtimine, töötasu arvestus, müügiprognoosid, rahavood, kassavooplaan, kasumiaruanne, omahinna arvestus ja müügihinna kujundamine, tasuvuspunkti arvutus, Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS) jmt

Praktiline töö: raamatupidamise seaduse, raamatupidamisaruannete ning eelarvete koostamise sisuliste nõuetega tutvumine. Мaksudeklaratsioonide täitmise ja esitamise sisuliste nõuetega tutvumine; finantsprognooside koostamine (Excelis koostatud isegenereeruv finantsprognooside vorm (EAS)

Iseseisev töö: finantsprognooside koostamiseks vajalikute andmete kogumine ja süstematiseerimine, toote või teenuse omahinna ja müügihinna arvestamine jne. Äriplaani osade koostamine läbivalt kursuse jooksul koolitaja poolt etteantud juhendi alusel

 6. Juhtimine  (22 tundi, sh auditoorne töö 10 tundi, 8 tundi praktika koolikeskkonnas ja iseseisev töö 4 tundi)

 • Juhtimise alused, otsustamisprotsess, organisatsioonikäitumine, personali juhtimise alused
 • Eesmärgid ja tegevuste planeerimine, riskide ja võimaluste analüüs
 • Organisatsiooni ja tööprotseduuride loomine, ressurside organiseerimine (personal: meeskonna kaasamine, motiveerimine ja toetamine, töö- ja  IT vahendid jt)
 • Kvaliteedijuhtimine, eesmärgid ja standardid, planeeritud tegevuste eesmärgipärane elluviimine ja kontrollimine, tulemuste hindamine, parendusettepanekute tegemine

Praktiline töö: juhtimisstiilide võrdlus ja analüüs; meeskonna rollide analüüs jne

Iseseisev töö: eneseanalüüsi koostamine; äriplaani osade koostamine läbivalt kursuse jooksul koolitaja poolt etteantud juhendi alusel

7. Äriidee ja äriplaani esitlemine ning selle kaitsmine lõpuseminaril (6 tundi, sh auditoorne töö 6 tundi)

 • Tegutsevate väikeettevõtjatega (mentori(te)ga) kohtumine
 • Äriidee ja äriplaani esitlemine ning selle kaitsmine

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada ja mida on võimalik esitada toetuse saamiseks.

ÕPPEKAVA: vt. Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info