Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 1.1-3/16/119

Õppekavarühm: Keeleõpe 

Koolitajad:

Eesti keele kursusi võivad läbi viia koolitajad, kellel on filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetmise kogemus vähemalt kolm aastat. 

Keeleameti heakskiidu saanud firmad

Keeleameti heakskiidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud koolitajad:

Helena Gussarova –  Kõrgharidus, magistrikraad (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides); eesti keele õpetamiskogemus – 30 aastat; täiendusõppeprogramm – erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudiseid lähenemisviise II; täiendusõppe – ”Hindamis- ja tagasisidemeetodid”.

Vjatšeslav Gussarov – Kõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides); eesti keele õpetamiskogemus – 20 aastat; on juhtinud eestikeelseid asutusi.

Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (220 akad t): 2160 eur.

Õppekeel: eesti ja vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas); Kerese tn 20, Narva.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.  

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel A2 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes vähesel määral valdavad eesti keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse;
 • inimesed, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 %, eesti keele oskus vähemalt A1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info