Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

 

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse 

 

Tallinn

Õppe kogumaht on 124 tundi, millest 84 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 1,5 - 2 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus (84 akad. t): 2400 eurot.

 

Narva, Jõhvi, Sillamäe, Kohtla-Järve

Õppe kogumaht on 124 tundi, millest 84 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 1,5 - 2 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus (84 akad. t): 2400 eurot.

Kursus lõpeb kutseeksami sooritamisega. Eksami võtab vastu Turko Õppekeskus OÜ ja Eesti Turvaettevõtete Liit. Edukatele eksami sooritanutele väljastatakse turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus, mis annab õiguse töötada turvavaldkonnas.

 

Õppejõud:
Turvatöötaja põhiõpe baaskursus: MA Rein Pollimann (Turvajuhi kvalifikatsioon), MA Eduard Rodtšenkov (Turvajuhi kvalifikatsioon), Aleksandr Meigas (Turvajuhi kvalifikatsioon), Nikolai Rõbakov (Turvajuhi kvalifikatsioon).
Turvatöötajate psühholoogiline ettevalmistus: MA Jelena Pindus, Tatjana Ivanova (kõrgharidus).
Vene keel turvatöötajatele: MA Helena Gussarova, MA Marina Virolainen.
 

 

TURVATÖÖTAJATE TÄIENDÕPE KURSUS (16 tundi) - 2 päeva (maksumus - 50 eur., tunnistuse väljastamine).

 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vastav ettevalmistus objekti turvalisuse tagamiseks (sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade lahendamine) turvateenuseid osutavates ettevõtetes ja ettevalmistust turvatöötaja 3. taseme eksami sooritamiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab turvatööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;
 • oskab täita turvatööks vajalikke eeskirju ja tegevusjuhendeid;
 • teab ja tunneb põhilisi töötervishoiu- ja tööseadusandlikke norme, eetilisi põhimõtteid ning oskab rakendada neid oma töös; 
 • lisaks omandatavatele turvatööks vajalikkele põhiteadmistele ja oskustele omab töötamiseks vajaliku psühholoogilise ja täiendava keelelise ettevalmistuse;
 • omab kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, mis loovad eeldused turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus: 

Kursus sobib inimestele, kes vastavad turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvatöötajale esitatud nõuetele ja tahavad saada kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid turvateenuseid osutavates ettevõtetes töötamiseks, täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi ning sooritada Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami.

 Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vanus alates 19 eluaastast;
 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • Eesti kodakondsus või Eestis saanud alalise elamisõigus või Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba; 
 • eesti keele valdamine vastavalt töö iseloomule lähtudes ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuetest või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel;
 • vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis.
 • kriminaalkorras karistamata.

Arvestatakse ka eelnevat töökogemust turvateenuseid osutavates organisatsioonides või varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tuletõrje- ja päästetöötajana, politsei-, piirivalveametnikuna või vangivalvurina.


Kursus lõpeb kutseeksami sooritamisega. Eksami võtab vastu Turko Õppekeskus OÜ ja Eesti Turvaettevõtete Liit. Edukatele eksami sooritanutele väljastatakse turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus, mis annab õiguse töötada turvavaldkonnas.

 

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused: 

Õppekava läbinud omandavad turvatöötaja, tase 3  kutsestandardiga kehtestatud teadmised, oskused ja kompetentsid.

 

Õppesisu:

Üldoskused ja teadmised

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused
 • Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid
 • Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Töökeskkonna ohutus

Põhioskused ja teadmised

 • Eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades
 • Turvatöö tehnoloogia
 • Relvad ja erivahendid
 • Turvataktika
 • Häirekorraldus
 • Esmaabi
 • Valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine
 • Enesekaitse alused
 • Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
 • Kontrolltestimine
 • Kutseeksam 

Erioskused ja teadmised I (Eesti keel / vene keel turvatöötajatele)

 • Eesti keel / vene keel turvatöötajatele

Erioskused ja teadmised II (Turvatöötajate psühholoogiline ettevalmistus)

 • Suhtlemispsühholoogia alused
 • Kehtestav käitumine ja isiksusepsühholoogia alused
 • Meeskonnatöö
 • Konfliktoloogia ja kriisiolukordade lahendamise tehnikad 

ÕPPEKAVA: vt. Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks


Registreerimine