Tähelepanu!

 

Vt. Koolituskalender

 


Turvatöötaja põhiõppe koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

 

Õppekavarühm: 861-Vara- ja isikukaitse 

Õppe kogumaht on 240 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe ja  60 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 1,5 - 2 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus (180 akad. t): 1740 eurot.
 

Õppejõud:
Turvatöötaja põhiõpe baaskursus: MA Rein Pollimann (Turvajuhi kvalifikatsioon), MA Eduard Rodtšenkov (Turvajuhi kvalifikatsioon), Nikolai Rõbakov.
Turvatöötajate psühholoogiline ettevalmistus: MA Jelena Pindus, Tatjana Ivanova (kõrgharidus).
Vene keel turvatöötajatele: MA Helena Gussarova, MA Marina Virolainen.
 

Teil on võimalus osaleda täiskursusel või kursuse üksikutes moodulites/teemades. Kursuse üksikutes teemades või moodulites osaledes kehtib teine hind.

 • Turvatöötaja põhiõppe baaskursus (50 tundi) - 2,5 nädalat.
 • Eesti/vene keel, arvutiõpetus (80 tundi) - 2 nädalat.
 • Turvatöötajate psühholoogiline ettevalmistus (50 tundi) - 1,5  nädalat.

 

Kursuse õppekava: Turvatöötaja põhiõppe koolitus (180 tundi - 1840 eur)
(Narva, Jõhvi, Sillamäe, Kohtla-Järve)

Kursuse lõppedes sooritatakse kutseeksam ja edukale eksami sooritanutele väljastatakse SA Kutsekoja ja Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt turvatöötaja kutsetunnistus, mis annab õiguse töötada turvavaldkonnas.
 

TURVATÖÖTAJATE TÄIENDÕPE KURSUS (16 tundi) - 2 päeva (maksumus - 50 eur., tunnistuse väljastamine).

 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vastav ettevalmistus objekti turvalisuse tagamiseks (sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade lahendamine) turvateenuseid osutavates ettevõtetes ja ettevalmistust turvatöötaja 3. taseme eksami sooritamiseks.


Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab turvatööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;
 • oskab täita turvatööks vajalikke eeskirju ja tegevusjuhendeid;
 • teab ja tunneb põhilisi töötervishoiu- ja tööseadusandlikke norme, eetilisi põhimõtteid ning oskab rakendada neid oma töös; 
 • lisaks omandatavatele turvatööks vajalikkele põhiteadmistele ja oskustele omab töötamiseks vajaliku psühholoogilise ja täiendava keelelise ettevalmistuse;
 • omab kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, mis loovad eeldused turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus: 

Kursus sobib inimestele, kes vastavad turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvatöötajale esitatud nõuetele ja tahavad saada kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid turvateenuseid osutavates ettevõtetes töötamiseks, täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi ning sooritada Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami.

 

 Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vanus alates 19 eluaastast;
 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • Eesti kodakondsus või Eestis saanud alalise elamisõigus või Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba; 
 • eesti keele valdamine vastavalt töö iseloomule lähtudes ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuetest või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel;
 • vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis.
 • kriminaalkorras karistamata.

Arvestatakse ka eelnevat töökogemust turvateenuseid osutavates organisatsioonides või varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tuletõrje- ja päästetöötajana, politsei-, piirivalveametnikuna või vangivalvurina.


Kursuse lõppedes sooritatakse kutseeksam (võtab vastu Turko Õppekeskus OÜ) ja edukale eksami sooritanutele väljastatakse SA Kutsekoja ja Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt vastav kutsetunnistus. 

 

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused: 

Õppekava läbinud omandavad turvatöötaja, tase 3  kutsestandardiga kehtestatud teadmised, oskused ja kompetentsid.

 

Õppesisu:

Üldoskused ja teadmised

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused
 • Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid
 • Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Töökeskkonna ohutus

Põhioskused ja teadmised

 • Eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades
 • Turvatöö tehnoloogia
 • Relvad ja erivahendid
 • Turvataktika
 • Häirekorraldus
 • Esmaabi
 • Valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine
 • Enesekaitse alused
 • Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
 • Kontrolltestimine
 • Kutseeksam 

Erioskused ja teadmised I (Eesti keel / vene keel turvatöötajatele, arvutiõpetus)

 • Eesti keel tasemel A2 / B2 ja ettevalmistus eestikeelseks kutseeksamiks / Vene keel tasemel A2
 • Ettevalmistus eesti keele A2 / B2 – taseme eksamiks
 • Arvutiõpetus

Erioskused ja teadmised II (Turvatöötajate psühholoogiline ettevalmistus)

 • Suhtlemispsühholoogia alused
 • Kehtestav käitumine ja isiksusepsühholoogia alused
 • Meeskonnatöö
 • Konfliktoloogia ja kriisiolukordade lahendamise tehnikad 

 

ÕPPEKAVA: vt. Turvatöötaja põhiõppe koolitus


Registreerimine