Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Turvajuhi õppe koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse 

Õppe kogumaht on 320 tundi, millest 240 akad. tundi on kontaktõpe ja  80 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 2 - 3 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus (240 akad. t): 2365 eurot.

Turvajuhi õppe baaskursus 

180 tundi (140 akad. tundi ja 40 tundi iseseisev töö)

Turvajuhi psühholoogiline ettevalmistus 

60 tundi (40 akad. tundi ja 20 tundi iseseisev töö)

Turvajuhi õiguslik ettevalmistus 

80 tundi (60 akad. tundi ja 20 tundi iseseisev töö)

Teil on võimalus osaleda täiskursusel või kursuse üksikutes moodulites/teemades. Kursuse üksikutes teemades või moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Õppejõud:

Turvajuhi õppe baaskursus: Rein Pollimann (Turvajuhi kvalifikatsioon), Eduard Rodtšenkov (Turvajuhi kvalifikatsioon), Aleksandr Meigas (Turvajuhi kvalifikatsioon), Nikolai Rõbakov (Turvajuhi kvalifikatsioon).
Turvajuhi psühholoogiline ettevalmistus: MA Jelena Pindus, Tatjana Ivanova (kõrgharidus).
Turvajuhi õiguslik ettevalmistus: Aleksandr Meigas (Turvajuhi kvalifikatsioon), MA Gennadi Zvonov.

 

TURVAJUHI TÄIENDKOOLITUS (64 akad. t, maksumus - 640 eur., sh kutseeksami sooritamine ja tunnistuse väljastamine).

 

Turvajuhi kvalifikatsiooni saamiseks turvatöötaja ümberõpe (80 akad. t, maksumus - 800 eur., sh kutseeksami sooritamine ja tunnistuse väljastamine).

 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vastav ettevalmistus turvateenistuse osutamise korraldamiseks ja juhtimiseks (sh  turvalisuse tagamine ja vara säilimine) turvateenuseid osutavates ettevõtetes ja ettevalmistust turvajuhi 5. taseme eksami sooritamiseks. 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab turvajuhi tööks vajalikud põhiteadmised ja oskused; omab head juhtimisoskust ja turvateenuste osutamist reguleerivate õigusaktide ja turvataktika tundmist;
 • oskab planeerida ja korraldada turvaüksuse või sisevalve tööd valveobjektide valve ja kaitse teenuse osutamisel; oskab toime tulla turvaüksuse juhtimisega ning muutuvate situatsioonidega klienditeeninduses;
 • oskab planeerida ja läbi viia turvatöötajate ametialast- ja täiendkoolitust;
 • teab ja tunneb turvateenuse hinnakujunduse põhimõtteid ning turunduse üldaluseid; koostab ürituse turvaplaani ning kooskõlastab selle vastavate asutustega; korraldab korra tagamise üritusel vastavalt kinnitatud turvaplaanile; juhendab turvameeskonda;
 • lisaks omandatavatele turvajuhi tööks vajalikkele põhiteadmistele ja oskustele omandab töötamiseks vajaliku psühholoogilise ja õiguslikku ettevalmistuse.
 • omab kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, mis loovad eeldused turvajuhi, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

Kursus sobib inimestele, kes vastavad Turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvajuhile esitatud nõuetele ja soovivad saada kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, et juhtida turvaettevõtte turvateenuseid osutava üksuse või sisevalve tööd, täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi ning sooritada turvajuhi, tase 5 kutseeksami.

Nõuded õpingute alustamiseks:  

 • vanus alates 21 eluaastast;
 • keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • Eesti kodakondsus; 
 • turvatöötaja kvalifikatsioon; 
 • eesti keele valdamine lähtudes turvajuhi, tase 5 kutsestandardi nõuetest või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel;
 • vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis;
 • kriminaalkorras karistamata.

Arvestatakse ka eelnevat juhtimiskogemust või töökogemust turvateenuseid osutavates organisatsioonides või varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tuletõrje- ja päästetöötajana, politsei-, piirivalveametnikuna või vangivalvurina.

 

Kursus lõpeb kutseeksami sooritamisega. Eksami võtab vastu Turko Õppekeskus OÜ ja Eesti Turvaettevõtete Liit. Edukatele eksami sooritanutele väljastatakse turvajuht, tase 5 kutsetunnistus, mis annab õiguse töötada turvavaldkonnas.
 

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused: 

Õppekava läbinud omandavad turvajuht, tase 5 kutsestandardiga kehtestatud teadmised, oskused ja kompetentsid.
 

Õppesisu:

Üldoskused ja teadmised

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused
 • Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid
 • Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid
 • Tööõiguse alused
 • Majanduse alused
 • Hinnakujundamine
 • Turunduse alused
 • Töökeskkonna ohutus

Põhioskused ja teadmised

 • Juhtimine ja juhendamine
 • Turvakonsultatsioon ja turvaplaani koostamise põhimõtted
 • Projektijuhtimine
 • Klienditeenindus
 • Eetika, käitumiskultuur ja psühholoogia
 • Turvatöö tehnoloogia
 • Valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine
 • Relvad ja erivahendid
 • Riskijuhtimise põhimõtted
 • Turvataktika
 • Häirekorraldus
 • Enesekaitse alused
 • Esmaabi
 • Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
 • Kontrolltestimine
 • Kutseeksam

 Erioskused ja teadmised I (Turvajuhi psühholoogiline ettevalmistus)

 • Suhtlemispsühholoogia alused
 • Kehtestav käitumine ja isiksusepsühholoogia alused
 • Juhtimispsühholoogia alused
 • Konfliktoloogia ja kriisiolukordade lahendamise tehnikad 

Erioskused ja teadmised II (Turvajuhi õiguslik ettevalmistus)

 • Tsiviilõiguse üld- ja eriosa
 • Karistusõiguse üld- ja eriosa
 • Haldusvastutus. Haldusõigus. Haldusmenetlus
 • Andmekaitseõigus

ÕPPEKAVA: vt. Turvajuhi õppe koolitus

 

Registreerimine