Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Soome keele koolitus

 Majandustegevusteate nr. 204278

 

Soome keele koolitus: A1, A2, B1, B2, C1

  

Õppekavarühm: Keeleõpe

Kursuse maht:

 • 100 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 120 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 140 tundi, millest 100 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 160 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 180 tundi, millest 140 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 200 tundi, millest 160 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus:

 • 60 akadeemilist tundi – 720 eur.
 • 80 akadeemilist tundi – 960 eur. 
 • 100 akadeemilist tundi – 1200 eur.  
 • 120 akadeemilist tundi – 1440 eur.
 • 140 akadeemilist tundi – 1680 eur.
 • 160 akadeemilist tundi – 1920 eur.
 • 180 akadeemilist tundi – 2160 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 4 kuud.

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppejõud: MA Viktoria Alekseeva.

 

Soome keel täiskasvanutele eesti või vene keele baasil A1 tasemel

Kursuse eesmärk: Pakkuda õppijatele soome keele elemenaaroskuste omandamise võimaluse toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õpingu alustamise tingimused: Kursus on mõeldud neile, kes alustab soome keele õppimist päris nullist ning soovib omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses.

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

 • kursuse läbinu mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega
  


Registreerimine

 

Soome keel täiskasvanutele eesti või vene keele baasil A2 tasemel

Kursuse eesmärk: Arendada õppijate keeleoskust pakkudes neile soome keele algteadmiste omandamise võimalust, aidates ületada keelebarjääri ja julgustamaks soome keeles suhtlemiseks.

Õpingu alustamise tingimused: Kursus on mõeldud neile, kes vähesel määral valdab soome keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovib omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse.

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

 • kursuse läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega
  


Registreerimine

 

Soome keel täiskasvanutele eesti või vene keele baasil B1 tasemel

Kursuse eesmärk:
Arendada õppijate suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, andes maksimaalselt võimalusi soome keele praktiliseks kasutamiseks õppetundides.

Õpingu alustamise tingimused:
Kursus on mõeldud neile, kes omab algteadmisi soome keele grammatikast, suudab suhelda lihtsamatel teemadel, saab aru lihtsamatest soomekeelsetest lausetest ning soovib omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskus (suhtlusläve kõrgem tase).

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

 • kursuse läbinu mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega
  


Registreerimine

 

Soome keel täiskasvanutele eesti või vene keele baasil B2 tasemel

Kursuse eesmärk:
Arendada õppijate suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, soravust eneseväljendamisel, kuulamisoskust, tulemuslikkust soomekeelsete materjalidega töötamisel; andes maksimaalselt võimalusi soome keele praktiliseks kasutamiseks (arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine jms).

Õpingu alustamise tingimused:
Kursus on mõeldud neile, kes valdab soome keele grammatikat, suudab suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saab aru soomekeelsest kõnest ning soovib omandada soome keelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

 • kursuse läbinu mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma; 
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga;
 • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega
  


Registreerimine

 

Soome keel täiskasvanutele eesti või vene keele baasil C1 tasemel

Kursuse eesmärk:
Parandada õppijate keeleoskust professionaalsel tasemel arendades ühtlaselt kõiki oskusi: suhtluskeel, lugemine, kirjutamine ja kuulamine.

Õpingu alustamise tingimused:
Kursus on mõeldud neile, kes valdab soome keele grammatikat, mõistab kõnet keerukatel teemadel, suudab end väljendada üksikasjalikult kõikidel teemadel, soovib omandada soome keelt vilunud keelekasutaja tasemel ning saavutada vaba suhtluse pädevus.

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

 • kursuse läbinu mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
 • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
 • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega
 


Registreerimine