Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Müügiesindaja koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus 

Õppe kogumaht on 220 tundi, millest 100 akad. tundi on kontaktõpe, 80 akad. tundi praktika ning 40 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 1,5 - 2 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus: 1740 eurot.

Õppejõud: MA Vjatšeslav Gussarov, Taimi Viidna (kõrgharidus), Tatjana Ivanova (kõrgharidus), MA Jaroslav Lõssenko, MA Jelena Matvejeva, MA Anne Hindpere-Raudsik  
 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses ja kaubandusega tegelevates ettevõtetes, olles vahelüliks müügiüksuse ja klientide vahel või töötada FIE-na.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ettevõtte müügiesindajana tööks vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid;
 • teab ja tunneb põhilisi töötervishoiu- ja seadusandlikke norme, kutse-eetika põhimõtteid ning oskab rakendada neid oma töös;
 • oskab luua ja arendada suhteid klientidega kasutades selleks erinevaid müügitehnikaid; oskab jälgida klientide kaubavarusid ja oste ning läbi viia läbirääkimisi tellimuste, müügimahu ja sortimendi osas; oskab suheldada ja toime tulla klientidega erinevates teenindussituatsioonides;
 • oskab korraldada müügikampaaniat, nõustada kliente, võta vastu tellimusi ja sõlmida lepinguid talle antud volituste piires müügiüksusele edastamiseks;
 • oskab läbi viia müügituru uuringud ja jälgida konkurentide tegevust edastamaks kogutud infot müügijuhile; omab infot klientide kohta ja on võimeline pidevalt antud infot uuendada;
 • oskab töötada nii iseseisvalt kui ja meeskonnatöös; oskab oma aega efektiivselt planeerida, hinnata ja arendada oma tööd.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • müügiesindajana või müüjana töötavad või tööle asuda soovivad inimesed.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Õppesisu:

 • Majandusõpetuse alused
 • Tööõigus ja kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid
 • Töökeskkonna ohutus
 • Suhtlemise alused
 • Meeskonnatöö alused
 • Organisatsioonikäitumine
 • Teeninduspsühholoogia alused
 • Asjaajamine
 • Tööjuhendamise alused
 • Klienditeenindus
 • Klientide nõustamine
 • Müügitöö
 • Kaubaõpetus
 • Turundus
 • Juhtimise alused
 • Arvestus ja aruandlus
 • Logistika 

ÕPPEKAVA: vt. Müügiesindaja koolitus

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega. 

Registreerimine