Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Lapsehoidja koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppe kogumaht on 320 tundi, millest 160 akad. tundi on kontaktõpe (sh esmaabi koolitus - 16 tundi), 80 akad. tundi praktika ning 80 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 2 - 3 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus: 2360 eurot.

Õppejõud: MA Artur Šigajev, MA Jelena Matvejeva, MA Olga Vassiljeva, MA Jelena Pindus, Tatjana Ivanova (kõrgharidus), MA Anne Hindpere-Raudsik   
 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised, oskused ja hoiakud tööks lapsehoiuteenuse pakkujana ja vajalik ettevalmistus, et soovi korral taotleda lapsehoidja, tase 4 kutsetunnistust.

Õpiväljundid:

 • omab tööks vajalikud teadmised, sotsiaalsed hoiakud ja oskused lapse (laste) hooldamiseks ja arengu toetamiseks;
 • väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi; oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
 • järgib lapsehoidja kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid; iseseisvalt rakendab oma erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides; oskab teha eetilisi ja seadustest lähtuvaid valikuid;
 • on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele; vastutab lapse (laste), enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades; töötab tervist ja keskkonda säästes;
 • oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida; omab valmisolekut meeskonnatööks;
 • omab kõiki vajalikke teadmisi, oskusi ja kompetentse, mis loovad eeldused Lapsehoidja, tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad õppida uut eriala või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi pedagoogika valdkonnas;
 • kõik soovijad, kes tahavad omandada erialaseid teadmisi, oskusi ja kompetentse tööks lapsehoiuteenuse pakkujana või tööks erivajadustega lastega ning sooritada Lapsehoidja, tase 4 kutseeksamit.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vanus alates 18 eluaastast;
 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.  

 

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmused ja oskused:

Õppekava läbinud omandavad Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardiga kehtestatud teadmised, oskused ja kompetentsid.

 

Õppesisu:

I. Turvalise keskkonna tagamine lapsele

 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid
 • Lapsehoidja kutsealaga seotud õigusaktid
 • Majapidamis- ja koristustööd
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine
 • Tekstiilide, jalanõude ja rõivaste hooldus
 • Kommunikatsioonivahendite kasutamine 

II. Lapse kasvu ja arengu toetamine

 • Lapse õigused. Lastekaitse
 • Lapse füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, lapse arengu perioodid
 • Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine
 • Lapse loovtegevused
 • Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
 • Lapse väärkohtlemine
 • Eripsühholoogia ja –pedagoogika teoreetilised alused

III. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine

 • Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine

IV. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel

 • Kombeõpetus ja eetika
 • Lapse eale vastav toitumine

V. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine

 • Lapse tervise edendamine
 • Lapse tervist ohustavad tegurid
 • Lastehaigused
 • Haige imiku ja väikelapse hooldamine ja põetamine

VI. Koostöö vanematega, lapsehoiuteenuse osutamine

 • Lapsehoidja töö korraldamine
 • Koostöö lapse vanemate ja lähedastega
 • Lapsehoidja kutse-eetika
 • Lapsehoiuteenuse osutamine

VII. Esmaabi andmine

 • Lapse esmaabi

VIII. Praktika

 • Praktika koolieelses lasteasutuses või laste hoolekandeasutuses
 • Praktika kodukeskkonnas

ÕPPEKAVA: vt. Lapsehoidja koolitus

 

Koolitatavad saavad kursuse õppekava läbides järgmised tunnistused:

 • Lapsehoidja koolitus
 • Esmaabi koolitus

 

Registreerimine