Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Õppe kogumaht: 240 tundi, millest 160 akad. tundi on kontaktõpe  ja  80 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus: 160 akad. tundi - 2100 eur.

Õppeaja kestus: 2-3 kuud. 

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Ettevõtluse alused: 120 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö - 1250 eur.

Õppejõud (Tallinn): MA Anne Hindpere-Raudsik, MA Vjatšeslav Gussarov, MA Svetlana Moskvina, Taimi Viidna (kõrgharidus), Tatjana Ivanova (kõrgharidus),  MA Jaroslav Lõssenko, Phd Tatjana Muhhina, majand.dr.prof. Aleksandr Lukjanov, MA Svetlana Siht

Õppejõud (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe): MA Vitali Sergejev, MA Svetlana Zaytseva, MA Marina Vassiljeva 

 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmisi ja oskusi ettevõtte juhtimist, firma asutamist, äriplaani koostamist ja sellega seonduvat ning firma tegevuse parandamist.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ettevõtluse toimimist ja orienteerub Eesti ettevõtluskeskkonnas;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • omab teadmisi ettevõtte rajamise etappidest, äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest; 
 • oskab koostada ja vormistada äriplaani;
 • on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte alustamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel; 
 • juba kogemustega ettevõtjatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi kaasaegse juhtimise põhimõtetest lähtuvalt.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 •  keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 

Õppesisu:

 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs;
 • Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • Väikeettevõtluse roll majanduses;
 • Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine; 
 • Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava;
 • Põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs (sh SWOT analüüs);
 • Ettevõtte loomise/asutamise etapid. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload); 
 • Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 • Sissejuhatus äriplaani koostamisse (äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid). Äriplaani individuaalne koostamine;
 • Toode ja turundus (turg, sihtturud ja sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid); 
 • Turunduse planeerimine (eesmärgid, strateegia, plaan). Hinnakujundus. Turustuskanalid ja –strateegiad; 
 • Turu uuringud (tarbijauuringud, konkurentsi- uuringud). Konkurentsivõrdlus/analüüs;
 • Äriseadustikust tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid; 
 • Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused. Töötasu. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus. 
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • Raamatupidamise põhialused (raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes, kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine; bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos);
 • Maksunduse alused, maksustamine (ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine);
 • Stardikapitali vajadus ja allikad. Finantsplaneerimise vajadus;
 • Finantsplaneerimine (kulude arvestus ja juhtimine, müügiprognoosid, rahavood, kassavooplaan, kasumiaruanne, tasuvuspunkti arvutus Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS) jmt);
 • Dokumendihaldus.

Õppijad nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas ning teistes kursusega seotud teemade osas:

 • Äriplaani kokkuvõte
 • Loodava ettevõtte üldandmed
 • Äriidee, visioon, missioon ja eesmärgid
 • Ärikeskkond
 • SWOT analüüs
 • Toode/teenus, põhiprotsessid, omahinna arvestus
 • Turg ja kliendid
 • Konkurents
 • Turundustegevus
 • Personal ja juhtimine
 • Riskianalüüs
 • Ettevõtte käivitamise tegevuskava
 • Finantsplaneerimine. Isegenereeruvate finantsprognooside tabelite täitmine (EAS)
 • Äriplaani esitlemine

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

ÕPPEKAVA: vt. Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine