Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Eesti keele koolitus A2, B1, B2, C1

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a

käskkirjaga number 1.1-3/16/119

 

Õppekavarühm: Keeleõpe 

Kursuse maht:

 • 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö;
 • 400 tundi, millest 240 akad. tundi on kontaktõpe  ja  160 akad. tundi iseseisev töö;
 • 520 tundi, millest 320 akad. tundi on kontaktõpe  ja  200 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus:

 • 180 akadeemilist tundi – 2160 eur.
 • 240 akadeemilist tundi – 2300 eur.
 • 320 akadeemilist tundi – 2350 eur.

Õppeaja kestus: 3,5 - 9 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Õppejõud: MA Helena Gussarova, MA Marina Virolainen, Kristel Toomel (kõrgharidus), Anu Abramson (kõrgharidus) (Narva).

 

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 

Kursuse maht: 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus: 2160 eur.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.  

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel A2 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes vähesel määral valdavad eesti keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse;
 • inimesed, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 %, eesti keele oskus vähemalt A1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine

 

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Kursuse maht: 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus: 2160 eur.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks.   

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • saab enamasti hakkama riigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; 
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B1 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes on juba sooritanud A2 eesti keele tasemeeksami;
 • inimesed, kes omavad algteadmisi eesti keele grammatikast, suudavad suhelda lihtsamatel teemadel, saavad aru lihtsamatest eestikeelsetest lausetest ning soovivad omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskuse (suhtlusläve keskmine tase);
 • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine

 

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Kursuse maht: 400 tundi, millest 240 akad. tundi on kontaktõpe  ja 160 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus: 2300 eur.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma; 
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga;
 • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B2 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes on juba sooritanud B1 eesti keele tasemeeksami;
 • inimesed, kes valdavad eesti keele grammatikat, suudavad suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saavad aru eestikeelsest kõnest ning soovivad omandada eesti keelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel;
 • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine

 

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Kursuse maht: 520 tundi, millest 320 akad. tundi on kontaktõpe  ja 200 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus: 2350 eur.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele C1-taseme eksami sooritamiseks.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
 • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
 • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel C1 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes on juba sooritanud B2 eesti keele tasemeeksami;
 • inimesed, kes valdavad eesti keele grammatikat, mõistavad kõnet keerukatel teemadel, suudavad end väljendada üksikasjalikult kõikidel teemadel, soovivad omandada eesti keelt vilunud keelekasutaja tasemel ning saavutada vaba suhtluse pädevus;
 • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele C1-taseme eksami sooritamist.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine