Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

 

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse 

 

Õppe kogumaht on 124 tundi, millest 84 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (84 akad. t): 2400 eurot.

Õppeaja kestus: 1,5 - 2 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn):

Eduard Rodtšenkov  Kõrgharidus, magistrikraad (Kirovogradski Kõrgem Lennukool tsiviillennunduses: Lennutranspordi ekspluatatsioon); Turvajuht, tase 5; Täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus (tegeleb kurvakoolitusega) - 20 aastat.

Aleksandr MeigasKõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Pedagoogiline Instituut: Õppejõud); töökogemus turvateenistuses - 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Tatjana IvanovaKõrgharidus, magistrikraad (Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia); tegev psühholoog; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Ilona Thagazitova - Kõrgharidus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: Õde); Tervishoiuamet: registreerimistõend nr. N04453 (tervishoiutöötajate riiklik register), õpetamiskogemus - 5 aastat.

Koolitajad (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe):

Eduard Rodtšenkov - Kõrgharidus, magistrikraad (Kirovogradski Kõrgem Lennukool tsiviillennunduses: Lennutranspordi ekspluatatsioon); Turvajuht, tase 5; Täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus (tegeleb kurvakoolitusega) - 20 aastat.

Nikolai Rõbakov -  Kõrgharidus, magistrikraad (Saratovi õigusinstituut: Õigusteadus); õpetamiskogemus (tegeleb kurvakoolitusega) - 15 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vastav ettevalmistus objekti turvalisuse tagamiseks (sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade lahendamine) turvateenuseid osutavates ettevõtetes ja ettevalmistust turvatöötaja 3. taseme eksami sooritamiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab turvatööks vajalikud põhiteadmised ja oskused;
 • oskab täita turvatööks vajalikke eeskirju ja tegevusjuhendeid;
 • teab ja tunneb põhilisi töötervishoiu- ja tööseadusandlikke norme, eetilisi põhimõtteid ning oskab rakendada neid oma töös; 
 • lisaks omandatavatele turvatööks vajalikkele põhiteadmistele ja oskustele omab töötamiseks vajaliku psühholoogilise ja täiendava keelelise ettevalmistuse;
 • omab kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, mis loovad eeldused turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus: 

Kursus sobib inimestele, kes vastavad turvaseaduse § 22 ja § 23 alusel turvatöötajale esitatud nõuetele ja tahavad saada kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid turvateenuseid osutavates ettevõtetes töötamiseks, täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi ning sooritada Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vanus alates 19 eluaastast;
 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • Eesti kodakondsus või Eestis saanud alalise elamisõigus või Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba; 
 • eesti keele valdamine vastavalt töö iseloomule lähtudes ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuetest või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel;
 • vajalikud turvatöötaja ülesannete täitmiseks isiksuseomadused, kõlblus, kehaline ettevalmistus ja tervis.
 • kriminaalkorras karistamata.

Arvestatakse ka eelnevat töökogemust turvateenuseid osutavates organisatsioonides või varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tuletõrje- ja päästetöötajana, politsei-, piirivalveametnikuna või vangivalvurina.

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused: 

Õppekava läbinud omandavad turvatöötaja, tase 3  kutsestandardiga kehtestatud teadmised, oskused ja kompetentsid.

Õppesisu:

Üldoskused ja teadmised

 • Turvateenistuse korraldamise õiguslikud alused
 • Turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid
 • Turvaettevõtlust reguleerivad muud õigusaktid
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Töökeskkonna ohutus

Põhioskused ja teadmised

 • Eetika, käitumiskultuur ja suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses ning ohuolukordades
 • Turvatöö tehnoloogia
 • Relvad ja erivahendid
 • Turvataktika
 • Häirekorraldus
 • Esmaabi
 • Valveseadmestiku töö põhimõtted ja selle käsitsemine
 • Enesekaitse alused
 • Tegutsemine sündmuskohal, massiüritustel ja eriolukordades
 • Kontrolltestimine

ÕPPEKAVA: vt. Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks


Registreerimine

 

TURVATÖÖTAJATE TÄIENDÕPE KURSUS (16 akad. t) - 2 päeva (maksumus - 50 eur., tunnistuse väljastamine). 

 

Registreerimine