Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Raamatupidamise koolitused

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Raamatupidamise koolitus algajatele (koos raamatupidamisprogrammiga)

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolituse kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 1700 eur. 

Õppeaja kestus: 1,5  - 3 kuud.   

Õppekeel: eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi Viidna - Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Ingrid FedotovaKõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva - Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud raamatupidamisalased algteadmised ja oskus orienteeruda majandustarkvara süsteemidestöötamiseks raamatupidamisvaldkonnas; Raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis loetletud kompetentsid ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut; juhindub oma töös majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirjast;
 • tunneb raamatupidamis- ja maksundusalast seadusandlust, raamatupidamise korraldamise põhimõtteid; raamatupidamise arvestusmeetodeid ja  -võtteid; majandusaasta aruande koostamist; eelarvestamist ja raamatupidamisterminoloogiat (deebet, kreedit, aktiva, passiva jt);
 • kogub andmed, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; võrdleb majandusüksuse maksude arvestamise vastavust maksuseadustele;
 • tunneb "1C – Raamatupidamine või HansaWorld programmid või Merit Aktiva" raamatupidamisprogrammi ja orienteerub majandustarkvara süsteemides; sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid.

Sihtgrupp:

 • täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana;
 • kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

I. Raamatupidamise korraldamine. Aruandlus (20 akad t) 

 • EV raamatupidamisarvestust reglementeerivad õigusaktid; töösuhteid reguleerivad õigusaktid; isikuandmete kaitse seadus jm õigusaktid
 • Raamatupidamisarvestuse põhimõtted ja –kontseptsioonid. Raamatupidamisarvestuse põhiskeemid ühingus, raamatupidamisterminoloogia
 • Arvestuse rahvusvaheline standardiseerimine. Arvestust korraldavad tähtsamad juhtorganid ja nende tegevus. Arvestustransaktsioonid ja bilansivõrrand. Majandustehingute dokumenteerimine. Kontod ja kahekordne kirjendamine. Lõpetatud arvestustsükkel
 • Kontoplaanid. Raamatupidamise aruanne. Põhivara. Immateriaalsed aktivad. Käibevara
 • Kulude arvestus. Omakapitali arvestus. Finantstulemuste arvestus. Kasum. Kahjum. Kasumi maksustamine ja jaotamine. Lausendid. Reguleerimis- ja lõpetamiskanded. Päeva- ja pearaamat. Kohustused. Laenud. Tulud. Kulud. Kapitaaltööd
 • Finantsraamatupidamise põhiskeemid. Kompleksnäide
 • Inventeerimine. Finantsaruandlus: bilanss, kasumiaruanne. Finantsseisukorra aruanne, lisad
 • Väärtpaberid. Raamatupidamisarvestus. Kuluarvestus; Põhivara ja oskusteabearvestus. Kulum. Amortisatsioon. Remondid. Aruandenäitajad. Kontod. Lausendid
 • Raha ja väärtpaberite arvestus. Kontod. Raamatupidamislausendid
 • Lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute ning -kohustuste arvestus. Varude, kauba, materjalide jms. arvestus. Hindamine
 • Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine

II. Maksunduse alused, maksustamine (10 akad t) 

 • Maksunduse alused ja seda reguleerivad õigusaktid, maksustamine: ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine jne
 • Maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine

III. Juhtimisarvestuse alused (20 akad t)

 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused, juhtimisarvestuse terminoloogia, kuluarvestussüsteemid ja –meetodid
 • Eelarvestamise alused
 • Statistika alused

IV. Raamatupidamistarkvara (Raamatupidamisprogrammid: "1C – Raamatupidamine“ versioon 7.7 või "HansaWorld programmid" või "Merit Aktiva") (30 akad t)

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamise koolitus algajatele (koos raamatupidamisprogrammiga)

 

 Registreerimine

 


Raamatupidamise koolitus edasijõudnutele (koos raamatupidamisprogrammiga)

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1200 eur. 

Õppeaja kestus: 1,5  - 2 kuud.   

Õppekeel: eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi Viidna - Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Ingrid Fedotova - Kõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva - Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis loetletud kompetentsid, oskus orienteeruda majandustarkvara süsteemides ja vajalik ettevalmistus raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Kutseeksami võtab vastu Eesti Raamatupidajate Kogu. Edukatele kutseeksami sooritanutele väljastatakse raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut; juhindub oma töös majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirjast;
 • koostab raamatupidamise põhiaruandeid; valmistab ette andmeid mitmesuguste statistilise aruannete koostamiseks ja koostab statistilisi aruandeid;
 • täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; võrdleb majandusüksuse maksude arvestamise vastavust maksuseadustele;
 • teostab analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast;
 • osaleb finantseelarvete koostamisel ja/või koostab finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast;
 • tunneb "1C – Raamatupidamine või HansaWorld programmid või Merit Aktiva" raamatupidamisprogrammi ja orienteerub majandustarkvara süsteemides; sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid;
 • omab kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, mis loovad eeldused raamatupidaja, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtgrupp:

 • raamatupidajad, kes soovivad täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • raamatupidajad, kes tahavad saada kõik vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid, et sooritada Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami.

Õppe alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; raamatupidamisalased teadmised ja soovitavalt praktiline kogemus; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

I. Raamatupidamise korraldamine(20 akad t)

 • Raamatupidamise seadus. Raamatupidamise Toimkonna juhendid
 • Maksuseadused (tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus, käibemaksuseadus, töölepingu seadus jt)
 • Finantsarvestus (finantsarvestuse alused ja põhimõtted; raamatupidamise korraldamise põhimõtted ja arvestusmeetodid; majandusaasta aruanded)
 • Maksuarvestus (maksunduse alused, maksustamine; maksudeklaratsioonid)
 • Juhtimisarvestus (kulu- ja juhtimisarvestuse alused; finantsplaneerimine, kulude analüüs, eelarvestamine; majandusmatemaatika ja –statistika; majandusanalüüsi alused)

II. Majandusalased teadmised raamatupidajale (20 akad t)

 • Majandusteooria (mikro- ja makroökonoomika)
 • Ettevõtluse alused
 • Organisatsioonikäitumine ja –juhtimine
 • Ettevõtte rahanduse alused

III. Raamatupidamistarkvara(Raamatupidamisprogrammid: "1C – Raamatupidamine“ versioon 7.7 või "HansaWorld programmid" või "Merit Aktiva") (20 akad t)

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamise koolitus edasijõudnutele (koos raamatupidamisprogrammiga)

 

Registreerimine