Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Raamatupidamise koolitused

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Raamatupidamise koolitus algajatele (koos raamatupidamisprogrammiga)

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Õppe kogumaht:  140 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe ja 20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2  - 3 kuud. 

Õppekeel: eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi Viidna - Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Ingrid FedotovaKõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva - Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud raamatupidamisalased algteadmised ja oskus orienteeruda majandustarkvara süsteemides.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut;
 • juhindub oma töös majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirjast; järgib dokumentide vormistamise ja säilitamise korda vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale;
 • teab ja tunneb raamatupidamis- ja maksundusalast seadusandlust, raamatupidamise korraldamise põhimõtteid; raamatupidamise arvestusmeetodeid ja -võtteid; majandusaasta aruande koostaminst; eelarvestamist ja raamatupidamisterminoloogiat (deebet, kreedit, aktiva, passiva jt);
 • kogub andmed, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele;
 • võrdleb majandusüksuse maksude arvestamise vastavust maksuseadustele;
 • orienteerub majandustarkvara süsteemides.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes tahavad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana;
 • raamatupidajad, kes soovivad täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 

Õppesisu:

I. Raamatupidamise korraldamine. Maksunduse alused

 • Raamatupidamiarvestuse põhimõtted ja –kontseptsioonid
 • Arvestustransaktsioonid ja bilansivõrrand. Majandustehingute dokumenteerimine
 • Kontod ja kahekordne kirjendamine. Lõpetatud arvestustsükkel
 • Reguleerimis- ja lõpetamiskanded. Päeva- ja pearaamat
 • Inventeerimine. Finantsaruanne; bilanss, kasumiaruanne, lisad
 • Raamatupidamisarvestuse põhiskeemid ühingus
 • Ettevõtte kulu- ja juhtimisarvestuse ning kontrolli korraldamise alused
 • Raamatupidamisarvestuse hea tava
 • EV raamatupidamisarvestust reglementeerivad õigusaktid
 • Maksunduse alused, maksustamine.

II. Aruandlus

 • Arvestuse rahvusvaheline standardiseerimine. Arvestust korraldavad tähtsamad juhtorganid ja nende tegevus. Arvestustsükkel
 • Kontoplaanid. Raamatupidamise aruanne. Põhivara. Immateriaalsed aktivad. Käibevara
 • Kohustused. Omakapital. Kasumid ja kahjumid. Laenud. Tulud. Kulud. Kapitaaltööd
 • Väärtpaberid. Raamatupidamisarvestus. Kuluarvestus
 • Põhivara ja oskusteabearvestus. Kulum. Amortisatsioon. Remondid. Aruandenäitajad. Kontod. Lausendid.
 • Raha ja väärtpaberite arvestus. Kontod. Raamatupidamislausendid
 • Lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute ning -kohustuste arvestus. Varude, kauba, materjalide jms. arvestus. Hindamine
 • Kulude arvestus. Omakapitali arvestus. Finantstulemuste arvestus. Kasum. Kahjum. Kasumi maksustamine ja jaotamine. Lausendid
 • Finantsaruandlus: bilanss, kasumiaruanne. Finantsseisukorra aruanne, lisad
 • Finantsraamatupidamise põhiskeemid. Kompleksnäide

III. Raamatupidamistarkvara (raamatupidamisprogrammid: "HansaWorld programmid" või " 1C- Raamatupidamine " versioon 7.7

 • Algaandmed. Ostud-müügid
 • Ladu. Põhivara. Pearaamat. Kassa. Kulutused
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamise koolitus algajatele (koos raamatupidamisprogrammiga)

 

 Registreerimine

 


Raamatupidamise koolitus edasijõudnutele (koos raamatupidamisprogrammiga)

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Õppe kogumaht: 120 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t)1200 eur.

Õppeaja kestus: 1,5  - 3 kuud. 

Õppekeel: eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi Viidna - Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Ingrid Fedotova - Kõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva - Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja praktilised oskused vastavalt raamatupidaja, taseme 5 kutsestandardiga ja oskus orienteeruda majandustarkvara süsteemides.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut; juhindub oma töös majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirjast;
 • koostab juhendamisel raamatupidamise põhiaruandeid, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused; valmistab ette andmeid mitmesuguste statistilise aruannete koostamiseks ja koostab juhendamisel statistilisi aruandeid;
 • teab ja tunneb raamatupidamis- ja maksundusalast seadusandlust, raamatupidamise korraldamise põhimõtteid; raamatupidamise arvestusmeetodeid ja -võtteid; majandusaasta aruande koostaminst; eelarvestamist ja raamatupidamisterminoloogiat;
 • kogub andmed, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; võrdleb majandusüksuse maksude arvestamise vastavust maksuseadustele;
 • teostab analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid; kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast;
 • osaleb finantseelarvete koostamisel ja/või koostab juhendamisel finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast;
 • orienteerub majandustarkvara süsteemides.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes tahavad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana;
 • raamatupidajad, kes soovivad täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 

Õppesisu:

 • Raamatupidamise alused ja seda reguleerivad õigusaktid 
 • Maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid
 • Statistika alused
 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused
 • Majandusanalüüsi alused
 • Majandusteooria
 • Ettevõtluse alused
 • Organisatsioonikäitumine ja –juhtimine
 • Ettevõtte rahandus
 • Majandusmatemaatika ja –statistika
 • Raamatupidamistarkvara (raamatupidamisprogrammid: “HansaWorld” või “1C- Raamatupidamine”

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamise koolitus edasijõudnutele (koos raamatupidamisprogrammiga)

 

Registreerimine