Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Fortis Koolitus OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liigeRaamatupidamise koolitused

 raamatupidamine 3.jpg

Raamatupidamine algajatele koos raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolituse kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 1700 eur. 

Õppeaja kestus: 1,5  - 3 kuud.   

Õppekeel: eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi Viidna - Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Ingrid FedotovaKõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva - Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal raamatupidamisalased algteadmised ja oskused vastavalt raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis loetletud kompetentsidele: B.2.1 Finantsarvestus, B.2.2 Maksuarvestus, et korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • korraldab majandusüksuse raamatupidamist lähtudes kehtivatest standarditest ja õigus- ja normatiivaktidest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning äri- ja kutse-eetika nõuetest;
 • koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja; vormistab ja säilitab raamatupidamise dokumente lähtudes õigus- ja normatiivaktidest;
 • dokumenteerib ja kirjendab lihtsamaid majandustehinguid, rakendades finantsarvestuse meetodeid ning koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele; kogub andmeid, koostab ja esitab maksudeklaratsioone;
 • kajastab majandustehingud raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva; sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid; koostab programmis aruandeid; korraldab töötasu arvestamise palgaarvestuse programmis Merit Palk.

Sihtgrupp: kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, alustavad ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

1. Raamatupidamise korraldamine (50 akad t)

1.1. Finantsarvestus  

 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid sh äriseadustik, raamatupidamise seadus, töölepingu seadus, isikuandmete kaitse seadus jt. Eesti finantsaruandluse standard ehk Raamatupidamise toimkonna juhendid. Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
 • Raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamisdokumendid. Raamatupidamisdokumentide vormistamine, süstematiseerimine, säilitamine ja arhiveerimine
 • Raamatupidamise korraldamise põhimõtted ja arvestusmeetodid, arvestusmeetodite erisused. Finantsarvestuse põhimõtted (alusprintsiibid) ja –meetodid. Raamatupidamisterminoloogia
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine: kahekordne kirjendamine, kontod, käibed, saldod. Pearaamatu pidamine. Majandustehingute kajastamine arvestusregistrites. Tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.  Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus; nõuete arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, varude arvestus, põhivara amortisatsiooni arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustiste arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, töö- ja puhkusetasu arvestus jt
 • Aruannete koostamine: majandusaasta aruanne, raamatupidamise aastaaruanne

1.2. Maksuarvestus

 • Eesti Vabariigi maksusüsteem, põhilised riiklikud ja kohalikud maksud ja maksed
 • Maksuseadused (tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus, käibemaksuseadus jt) sh muudatused
 • Maksunduse alused ja maksukorraldus, maksuarvestus, maksustamine
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine

2. Raamatupidamistarkvara (raamatupidamisprogramm Merit Aktiva ja palgaprogramm Merit Palk) (Pilveversioonid) (30 akad t)

2.1. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

2.2. Palgaprogramm Merit Palk

 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Pearaamatu palgakanne eksport ja import Merit Aktivasse

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamine algajatele koos raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk

 

 Registreerimine

 


Raamatupidamine edasijõudnutele koos raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk)

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1200 eur. 

Õppeaja kestus: 1,5  - 2 kuud.   

Õppekeel: eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn): 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi Viidna - Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Ingrid Fedotova - Kõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva - Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal raamatupidaja, tase 5 kutsestandardi kompetentsidele B.2.1 Finantsarvestus, B.2.2 Maksuarvestus, B.2.3 Juhtimisarvestus vastavad teadmised ja oskused, et korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk.  

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • korraldab majandusüksuse raamatupidamist lähtudes kehtivatest standarditest ja õigus- ja normatiivaktidest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning äri- ja kutse-eetika nõuetest;
 • koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja; vormistab ja säilitab raamatupidamise dokumente lähtudes õigus- ja normatiivaktidest;
 • dokumenteerib ja kirjendab lihtsamaid majandustehinguid, rakendades finantsarvestuse meetodeid ning koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele; kogub andmeid, koostab ja esitab maksudeklaratsioone;
 • kasutab finantsarvestuses majandusüksuse kuluarvutussüsteemiga kooskõlas olevaid arvestusmeetodeid ja osaleb eelarvete koostamisel;
 • analüüsib finantsaruandeid, kasutades erinevaid analüüsimeetodeid;
 • teostab majandusüksuse raamatupidamist Merit Aktiva raamatupidamisprogrammiga ja korraldab töötasu arvestamise palgaarvestuse programmis Merit Palk.

Sihtgrupp: raamatupidajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi, et korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; raamatupidamisalased teadmised ja soovitavalt praktiline kogemus; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

1. Raamatupidamise korraldamine (40 akad t)

1.1.Finantsarvestus

 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid sh äriseadustik, raamatupidamise seadus, töölepingu seadus, isikuandmete kaitse seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, rahvusvahelise sanktsiooni seadus jt sh muudatused. Eesti finantsaruandluse standard ehk Raamatupidamise toimkonna juhendid. Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
 • Raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamisdokumendid. Raamatupidamisdokumentide vormistamine, süstematiseerimine, säilitamine ja arhiveerimine
 • Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine. Raamatupidamise korraldamise põhimõtted ja arvestusmeetodid, arvestusmeetodite erisused. Finantsarvestuse põhimõtted (alusprintsiibid) ja -meetodid
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine: kahekordne kirjendamine, kontod, käibed, saldod. Majandustehingute kajastamine arvestusregistrites. Tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.  Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus; nõuete arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, varude arvestus, põhivara amortisatsiooni arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustiste arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, töö- ja puhkusetasu arvestus. Raha ajaväärtuse põhimõte jt
 • Aruannete koostamine ja analüüsimine: majandusaasta aruanne, raamatupidamise aastaaruanne. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud
 • Sisekontrolli alused

1.2. Maksuarvestus

 • Eesti Vabariigi maksusüsteem, põhilised riiklikud ja kohalikud maksud ja maksed
 • Maksuseadused (tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus, käibemaksuseadus jt) sh muudatused
 • Maksunduse alused ja maksukorraldus, maksuarvestus, maksustamine
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine

1.3. Juhtimisarvestus

 • Kulu- ja juhtimisarvestuse alused, kuluarvestuse terminoloogia; kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude kogumine, liigitamine ja analüüs
 • Omahinna arvutamine lihtsamate arvestusmeetodite järgi
 • Eelarvestamise alused ja eelarvete koostamine. Eelarvestamise protseduurid, meetodid ja mudelid
 • Majandusüksuse tegevuse analüüsimine, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs ja meetodid. Finantsaruannete hälbeanalüüs (horisontaal- ja vertikaalanalüüs), suhtarvude analüüs
 • Statistika alused

2. Raamatupidamistarkvara (raamatupidamisprogramm Merit Aktiva ja palgaprogramm Merit Palk) (Pilveversioonid) (20 akad t)

2.1. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

2.2. Palgaprogramm Merit Palk

 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Pearaamatu palgakanne eksport ja import Merit Aktivasse

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamine edasijõudnutele koos raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk

 

Registreerimine