Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Fortis Koolitus OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liigeInglise keele koolitus 0-A1, A2, B1, B2, C1

 

  

Õppekavarühm: Keeleõpe

 

Inglise keele koolitus 0-A1 tasemel 

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad.t): 2100 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria JakobsonKõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikoolFiloloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 20 aastat.

Olga IlnitskajaKõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskusevastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud A1 taseme keeleoskusnõuetele: inglise keele elementaaroskused toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;
 • suhtleb  lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes alustavad inglise keele õppimist null tasemest ning soovivad omandada esmase keeleoskuse ja saavutada selles läbimurde.

Õppe alustamise tingimusednõuded puuduvad.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus 0-A1 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus A2 tasemel 

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad.t): 2200 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 20 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud A2 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate keeleoskuse arendamine pakkudes neile inglise keele algteadmiste omandamise võimalust, aidates ületada keelebarjääri ja julgustamaks inglise keeles suhtlemiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
 • kirjeldab lihtsate fraaside ja lausete abil oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendab oma vajadusi.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes vähesel määral valdavad inglise keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse.

Õppe alustamise tingimusedKeeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%, inglise keele oskus vähemalt A1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus A2 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus B1 tasemel

Koolituse kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (140 akad.t): 2300 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 20 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud B1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate suhtluskeele oskuse arendamine nii kõnes kui kirjas, andes maksimaalselt võimalusi inglise keele praktiliseks kasutamiseks õppetundides.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning oskab lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes omavad algteadmisi inglise keele grammatikast, suudavad suhelda lihtsamatel teemadel, saavad aru lihtsamatest inglisekeelsetest lausetest ning soovivad omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskus (suhtlusläve kõrgem tase).

Õppe alustamise tingimused: Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt A2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus B1 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus B2 tasemel 

Koolituse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad.t): 2400 eur.

Õppeaja kestus: 3 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 20 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud B2 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate suhtluskeele oskuse arendamine nii kõnes kui kirjas, soravust eneseväljendamisel, kuulamisoskust, tulemuslikkust inglisekeelsete materjalidega töötamisel; andes maksimaalselt võimalusi inglise keele praktiliseks kasutamiseks (arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine jms).

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma;
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
 • loob paljudel teemadel selget, üksikasjalikku teksti ning selgitab oma vaatenurka, kaaludes kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes valdavad inglise keele grammatikat, suudavad suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saavad aru inglisekeelsest kõnest ning soovivad omandada inglise keelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Õppe alustamise tingimusedKeeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt B1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus B2 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus C1 tasemel

Koolituse kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad.t):  2400 eur.

Õppeaja kestus: 3 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 20 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud C1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate keeleoskuse parandamine professionaalsel tasemel arendades ühtlaselt kõiki oskusi: suhtluskeel, lugemine, kirjutamine ja kuulamine.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendusi;
 • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 • kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
 • loob selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes valdavad inglise keele grammatikat, mõistavad kõnet keerukatel teemadel, suudavad end väljendada üksikasjalikult kõikidel teemadel, soovivad omandada inglise keelt vilunud keelekasutaja tasemel ning saavutada vaba suhtluse pädevus.

Õppe alustamise tingimusedKeeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus C1 tasemel

 

Registreerimine