Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Inglise keele koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

 Inglise keele koolitus tasemel: A1, A2, B1, B2, C1

  

Õppekavarühm: Keeleõpe

 

Inglise keele koolitus A1 tasemel 

Õppe kogumaht: 160 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad.t): 1440 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria JakobsonKõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikoolFiloloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 15 aastat.

Olga IlnitskajaKõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud inglise keele elementaaroskused võimaluse toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Inglise keele oskuste omandamine vastavalt A1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele; 
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes alustavad inglise keele õppimist päris nullist ning soovivad omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus A1 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus A2 tasemel 

Õppe kogumaht160 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad.t): 1440 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 15 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Arendada õppijate keeleoskust pakkudes neile inglise keele algteadmiste omandamise võimalust, aidates ületada keelebarjääri ja julgustamaks inglise keeles suhtlemiseks.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud ettevalmistus vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud A2 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes vähesel määral valdavad inglise keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;
 • Inglise keele oskus vähemalt A1 tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus A2 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus B1 tasemel

Õppe kogumaht180 tundi, millest 140 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (140 akad.t): 1680 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 15 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Arendada õppijate suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, andes maksimaalselt võimalusi inglise keele praktiliseks kasutamiseks õppetundides.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud ettevalmistus vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud B1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes omavad algteadmisi inglise keele grammatikast, suudavad suhelda lihtsamatel teemadel, saavad aru lihtsamatest inglisekeelsetest lausetest ning soovivad omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskus (suhtlusläve kõrgem tase).

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;
 • Inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus B1 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus B2 tasemel 

Õppe kogumaht: 200 tundi, millest 160 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad.t): 1920 eur.

Õppeaja kestus: 3 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 15 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Arendada õppijate suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, soravust eneseväljendamisel, kuulamisoskust, tulemuslikkust inglisekeelsete materjalidega töötamisel; andes maksimaalselt võimalusi inglise keele praktiliseks kasutamiseks (arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine jms).

Koolituse lõpuks on õppija omandanud ettevalmistus vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud B2 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma; 
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga;
 • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes valdavad inglise keele grammatikat, suudavad suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saavad aru inglisekeelsest kõnest ning soovivad omandada inglise keelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;
 • Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus B2 tasemel

 

Registreerimine

 

Inglise keele koolitus C1 tasemel

Õppe kogumaht: 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad.t):  2160 eur.

Õppeaja kestus: 3 – 4 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 15 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Parandada õppijate keeleoskust professionaalsel tasemel arendades ühtlaselt kõiki oskusi: suhtluskeel, lugemine, kirjutamine ja kuulamine.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud ettevalmistus vastavalt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud C1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
 • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
 • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes valdavad inglise keele grammatikat, mõistavad kõnet keerukatel teemadel, suudavad end väljendada üksikasjalikult kõikidel teemadel, soovivad omandada inglise keelt vilunud keelekasutaja tasemel ning saavutada vaba suhtluse pädevus.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;
 • Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus C1 tasemel

 

Registreerimine