Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktika koolikeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad. t): 2300 eur.

Õppeaja kestus: 2-3 kuud. 

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Koolitajad (Tallinn):

Tatjana IzyumnikovaKõrgharidus, magistrikraad (Polütehniline Instituut: Insener-ökonomist); Ärikorralduse, äriplaani koostamise ja personalijuhtimise ekspert. Õpetamise kogemus – 20 aastat

Vjatšeslav Gussarov - Kõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides; EBS Juhtimiskoolituse Keskus: Avaliku halduse kutsemagistriprogrammi alusel hariduse juhtimine); Kutseõpingud personalitöö ja ariplaani koostamise valdkonnas; ärikorralduse õpetamiskogemus - 8 aastat.

Svetlana MoskvinaKõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi ViidnaKõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Tatjana Ivanova - Kõrgharidus, magistrikraad (Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia); tegev psühholoog; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Aleksandr Meigas - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Pedagoogiline Instituut: Õppejõud); töökogemus turvateenistuses - 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Koolitajad (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe): 

Vitali SergejevKõrgharidus, magistrikraad (Pjatigorski Võõrkeelte Instituut: Inglise keele ja saksa keele õpetaja; The Open University: Juhtimise areng ja muutused; The Open University: Raamatupidamisarvestus juhtidele); Narva Ärinõuandla Sihtasutuse juhataja: igapäevane juhtimine, operatiivne ja strateegiline planeerimine, töö koordineerimine, klientide arendamine, projektijuhtimine, konsultatsioonid; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Svetlana Zaytseva Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Ülikool: Ajakirjandus; The Open University: Effekviivne mänedžer;  The Open University: Klientidega effektiivne suhtlemine); Konsulteerimisteenused: PR vallas, juhtimistegevus, turundus, suhtekorraldus; ajakirjanduslik tegevus, ajakirjanduslik toimetamine; õpetamiskogemus - 18 aastat.

Marina VassiljevaKõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised ja oskused ettevõtte asutamisest ja juhtimisest, äriplaani koostamisest ning ettevõtte tegevuse parandamisest ja arendamisest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb ettevõtlus- ja majanduskeskkonda;
 • koostab ja vormistab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada toetuse saamiseks;
 • tunneb ettevõtlusega seotud riske ja mõistab äritegevuse võimalusi;
 • oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada;
 • on valmis alustama oma tegevust ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.

Sihtgrupp:

 • ettevõtlusega alustavad täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte alustamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel;
 • tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi kaasaegse juhtimise põhimõtetest lähtuvalt.

Õppe alustamise tingimused:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • arvuti kasutamise oskus iseseisva kasutaja tasemel (Digipädevused – Enesehindamisskaala. Aadressil: file:///C:/Users/User/Downloads/Digipädevuste-enesehindamise-skaala%20(1).pdf).

Õppesisu:

 • Äritegevuse kavandamine (sissejuhatus ettevõtlusesse; ettevõtlus- ja majanduskeskkond, ettevõtluse arengutendentsid Eestis; väikeettevõtluse roll majanduses; ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs, äriidee leidmine, analüüs ja hindamine; ettevõtlusvormid ja nende erinevused, äriseadustikust tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid; ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava; turunduse põhimõtted, turunduse planeerimine: eesmärgid, strateegia, plaan; stardikapitali vajadus ja allikad; finantsplaneerimise vajadus; põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs (sh SWOT analüüs); äriplaani koostamise põhimõtted: äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid, äriplaani individuaalne koostamine)
 • Äritegevuse käivitamine (ettevõtte loomise/asutamise etapid: ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud, sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload; meeskonna loomine; ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused; äriseadustiku nõuded, võlaõigusseadus ja muud vajalikud õigusaktid; toode ja turundus: turg, sihtturud ja sihtrühmad, nende prognoos; turustuskanalid ja –strateegiad; turu - uuringud: tarbijauuringud, konkurentsiuuringud, konkurentsivõrdlus/analüüs; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; tootearendus)

 • Äriprotsesside korraldamine (ressursside kavandamine ja korraldamine; turundusuuringute olemus ja liigid, teostamine ning tulemuste analüüsimine; turundusplaan; konkurentsianalüüs; klienditeeninduse alused; müügistrateegiad ja -taktikad, pakkumiste koostamine, müügitoetus;  hinnapoliitika ja -strateegia; kvaliteedijuhtimise alused; innovatsiooni alused; logistikateenused; suhtekorralduse alused; personalitöö korraldamine; tööõigus: erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused, töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;  töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes; dokumendi- ja arhiivihaldus; ettevõtte tegevuse lõpetamine)

 • Äritegevuse arendamine (ettevõtte äritegevus ja sellega seotud võimalused ja riskid;äritegevuse analüüs; koostöö tegemine; innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine) 

 • Tootearendus (sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine; toode ja toodangupoliitika; tasuvusanalüüs; turundus- ja müügiplaan; tootearendusplaan; toote/teenuse turuletoomine; autoriõiguse seadus) 
 • Finantsjuhtimine ja majandusarvestus (finantsjuhtimise alused; raamatupidamise alused ja seda reguleerivad õigusaktid; raamatupidamise korraldamise põhimõtted; raamatupidamise arvestusmeetodid ja -võtted; majandusaasta aruande koostamine; eelarvestamine ja raamatupidamisterminoloogia; maksunduse alused ja seda reguleerivad õigusaktid, maksustamine: ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine; finantsplaneerimine: kulude arvestus ja juhtimine, müügiprognoosid, rahavood, kassavooplaan, kasumiaruanne, tasuvuspunkti arvutus Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS) jmt)

Õppijad nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas ning teistes kursusega seotud teemade osas:

 • Äriplaani kokkuvõte

 • Loodava ettevõtte üldandmed

 • Äriidee, visioon, missioon ja eesmärgid

 • Ärikeskkond

 • SWOT analüüs

 • Toode/teenus, põhiprotsessid, omahinna arvestus

 • Turg ja kliendid

 • Konkurents

 • Turundustegevus

 • Personal ja juhtimine

 • Riskianalüüs

 • Ettevõtte käivitamise tegevuskava

 • Finantsplaneerimine. Isegenereeruvate finantsprognooside tabelite täitmine (EAS)

 • Äriplaani esitlemine

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

ÕPPEKAVA: vt. Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

 

Registreerimine