Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Õppe kogumaht: 240 tundi, millest 160 akad. tundi on kontaktõpe  ja  80 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad. t): 2100 eur.

Õppeaja kestus: 2-3 kuud. 

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Ettevõtluse alused (erikursus): 120 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö - 1250 eur.

Koolitajad (Tallinn):

Tatjana IzyumnikovaKõrgharidus, magistrikraad (Polütehniline Instituut: Insener-ökonomist); Ärikorralduse, äriplaani koostamise ja personalijuhtimise ekspert. Õpetamise kogemus – 20 aastat

Vjatšeslav Gussarov - Kõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides; EBS Juhtimiskoolituse Keskus: Avaliku halduse kutsemagistriprogrammi alusel hariduse juhtimine); Kutseõpingud personalitöö ja ariplaani koostamise valdkonnas; ärikorralduse õpetamiskogemus - 8 aastat.

Svetlana MoskvinaKõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Taimi ViidnaKõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Tatjana Ivanova - Kõrgharidus, magistrikraad (Novotšerkasski Polütehniline Instituut: Insener; Sotsiaal-Humanitaarinstituut: Psühholoogia); tegev psühholoog; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Aleksandr Meigas - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Pedagoogiline Instituut: Õppejõud); töökogemus turvateenistuses - 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Koolitajad (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe): 

Vitali SergejevKõrgharidus, magistrikraad (Pjatigorski Võõrkeelte Instituut: Inglise keele ja saksa keele õpetaja; The Open University: Juhtimise areng ja muutused; The Open University: Raamatupidamisarvestus juhtidele); Narva Ärinõuandla Sihtasutuse juhataja: igapäevane juhtimine, operatiivne ja strateegiline planeerimine, töö koordineerimine, klientide arendamine, projektijuhtimine, konsultatsioonid; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Svetlana Zaytseva Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Ülikool: Ajakirjandus; The Open University: Effekviivne mänedžer;  The Open University: Klientidega effektiivne suhtlemine); Konsulteerimisteenused: PR vallas, juhtimistegevus, turundus, suhtekorraldus; ajakirjanduslik tegevus, ajakirjanduslik toimetamine; õpetamiskogemus - 18 aastat.

Marina VassiljevaKõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmisi ja oskusi ettevõtte juhtimist, firma asutamist, äriplaani koostamist ja sellega seonduvat ning firma tegevuse parandamist.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ettevõtluse toimimist ja orienteerub Eesti ettevõtluskeskkonnas;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • omab teadmisi ettevõtte rajamise etappidest, äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest; 
 • oskab koostada ja vormistada äriplaani;
 • on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte alustamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel; 
 • juba kogemustega ettevõtjatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi kaasaegse juhtimise põhimõtetest lähtuvalt.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 •  keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 

Õppesisu:

 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs;
 • Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • Väikeettevõtluse roll majanduses;
 • Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine; 
 • Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava;
 • Põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs (sh SWOT analüüs);
 • Ettevõtte loomise/asutamise etapid. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload); 
 • Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 • Sissejuhatus äriplaani koostamisse (äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid). Äriplaani individuaalne koostamine;
 • Toode ja turundus (turg, sihtturud ja sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid); 
 • Turunduse planeerimine (eesmärgid, strateegia, plaan). Hinnakujundus. Turustuskanalid ja –strateegiad; 
 • Turu uuringud (tarbijauuringud, konkurentsi- uuringud). Konkurentsivõrdlus/analüüs;
 • Äriseadustikust tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid; 
 • Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused). Lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused. Töötasu. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus. 
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • Raamatupidamise põhialused (raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes, kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine; bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos);
 • Maksunduse alused, maksustamine (ülevaade Eesti maksusüsteemist, tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulude arvutamine);
 • Stardikapitali vajadus ja allikad. Finantsplaneerimise vajadus;
 • Finantsplaneerimine (kulude arvestus ja juhtimine, müügiprognoosid, rahavood, kassavooplaan, kasumiaruanne, tasuvuspunkti arvutus Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS) jmt);
 • Dokumendihaldus.

Õppijad nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas ning teistes kursusega seotud teemade osas:

 • Äriplaani kokkuvõte
 • Loodava ettevõtte üldandmed
 • Äriidee, visioon, missioon ja eesmärgid
 • Ärikeskkond
 • SWOT analüüs
 • Toode/teenus, põhiprotsessid, omahinna arvestus
 • Turg ja kliendid
 • Konkurents
 • Turundustegevus
 • Personal ja juhtimine
 • Riskianalüüs
 • Ettevõtte käivitamise tegevuskava
 • Finantsplaneerimine. Isegenereeruvate finantsprognooside tabelite täitmine (EAS)
 • Äriplaani esitlemine

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

ÕPPEKAVA: vt. Ettevõtluse aluste ja äriplaani koostamise koolitus

 

Registreerimine