Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Fortis Koolitus OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liigeEesti keele koolitus 0-A1, A2, B1, B2, C1

 

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 1.1-3/16/119

 

Õppekavarühm: Keeleõpe 

 

Koolitajad:

Eesti keele kursusi võivad läbi viia koolitajad, kellel on filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetmise kogemus vähemalt kolm aastat. 

https://www.keeleinspektsioon.ee/et/eesmargid-tegevused/keelefirmade-tegevuslubade-taotlemine.

Keeleinspektsiooni heakskiidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud koolitajad:

Helena Gussarova Kõrgharidus, magistrikraad (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides); eesti keele õpetamiskogemus - 30 aastat; täiendusõppeprogramm – erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudiseid lähenemisviise II; täiendusõppe – ”Hindamis- ja tagasisidemeetodid”.

Marina VirolainenKõrgharidus, magistrikraad (haridusteaduse magistri kraad) (Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut: Eesti keele kui teise keele õpetaja); eesti keele õpetamiskogemus - 35 aastat.

Vjatšeslav GussarovKõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides); eesti keele õpetamiskogemus - 20 aastat; on juhtinud eestikeelseid asutusi.

 

Eesti keele koolitus 0-A1 tasemel  

Õppe kogumaht: 160 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad.t): 2100 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 3 kuud.

Õppekeel: 
eesti ja vene keel.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud eesti keele elementaaroskused võimaluse toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Eesti keele oskuste omandamine vastavalt A1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele; 
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes alustavad eesti keele õppimist päris nullist ning soovivad omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses;
 • Eestisse elama asuvad välismaalsed, kes soovivad toime tulla Eesti elukeskkonnas.

Õppe alustamise tingimused:

 • Kursus on mõeldud neile, kes alustab eesti keele õppimist päris nullist ning soovib omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele koolitus 0-A1 tasemel

 

Registreerimine

 

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 

Õppe kogumaht: 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad.t): 2200 eur.

Õppeaja kestus: 3,5 - 4 kuud.

Õppekeel:
eesti ja vene keel.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.  

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel A2 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes vähesel määral valdavad eesti keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse;
 • inimesed, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 %, eesti keele oskus vähemalt A1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 

 

Registreerimine

 

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad. t): 2300 eur.

Õppeaja kestus: 3,5 - 4 kuud.

Õppekeel: 
eesti ja vene keel.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks.   

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • saab enamasti hakkama riigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; 
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B1 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes on juba sooritanud A2 eesti keele tasemeeksami;
 • inimesed, kes omavad algteadmisi eesti keele grammatikast, suudavad suhelda lihtsamatel teemadel, saavad aru lihtsamatest eestikeelsetest lausetest ning soovivad omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskuse (suhtlusläve keskmine tase);
 • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

Registreerimine

 

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht: 400 tundi, millest 240 akad. tundi on kontaktõpe  ja 160 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (240 akad.t): 2400 eur.

Õppeaja kestus: 4 - 6 kuud.

Õppekeel: 
eesti ja vene keel.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma; 
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga;
 • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B2 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes on juba sooritanud B1 eesti keele tasemeeksami;
 • inimesed, kes valdavad eesti keele grammatikat, suudavad suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saavad aru eestikeelsest kõnest ning soovivad omandada eesti keelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel;
 • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

Registreerimine

 

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht: 520 tundi, millest 320 akad. tundi on kontaktõpe  ja 200 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (320 akad.t): 2400 eur.

Õppeaja kestus: 6 - 8 kuud.

Õppekeel: 
eesti ja vene keel.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele C1-taseme eksami sooritamiseks.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
 • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
 • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid;
 • on motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel C1 sooritamiseks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes on juba sooritanud B2 eesti keele tasemeeksami;
 • inimesed, kes valdavad eesti keele grammatikat, mõistavad kõnet keerukatel teemadel, suudavad end väljendada üksikasjalikult kõikidel teemadel, soovivad omandada eesti keelt vilunud keelekasutaja tasemel ning saavutada vaba suhtluse pädevus;
 • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele C1-taseme eksami sooritamist.

Õppe alustamise tingimused:

 • Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

 

Registreerimine